Kamishibai w biblio­tece

Kamishibai w biblio­tece

Teatrzyk Kamishibai i tematy ekolo­giczne były pretek­stem do spotkania z uczniami klasy III Szkoły Podsta­wowej nr 2 im. Adama Mickie­wicza w Bydgoszczy. W pierw­szej części zajęć dzieci obejrzały film dotyczący historii Kamishibai i wysłu­chały prezen­to­wanej przez nauczy­ciela biblio­te­karza opowieści Anny Onichi­mow­skiej „Po drugiej stronie gór” z pięknymi ilustra­cjami Marianny Sztymy.

W drugiej części spotkania z Kamishibai uczniowie samodzielnie prezen­to­wali karty narra­cyjne autor­stwa Tomasza Troja­now­skiego „Dlaczego zwierzaki miesz­kają w bloku Maćka” zilustro­wane przez Agnieszkę Antonie­wicz. Obie publi­kacje wykorzy­stane podczas spotkania powstały w ramach projektu „Edukacja globalna dla najmłod­szych” (projekt współ­fi­nan­so­wany w ramach programu polskiej pomocy rozwo­jowej MSZ RP) i zostały przeka­zane biblio­tece przez Ośrodek Działań Ekolo­gicz­nych „Źródła”.