Kami­shibai w biblio­tece

Kami­shibai w biblio­tece

Teatrzyk Kami­shibai i tematy eko­lo­giczne były pre­tek­stem do spo­tkania z uczniami klasy III Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 im. Adama Mic­kie­wicza w Byd­goszczy. W pierw­szej części zajęć dzieci obej­rzały film doty­czący historii Kami­shibai i wysłu­chały pre­zen­to­wanej przez nauczy­ciela biblio­te­karza opo­wieści Anny Oni­chi­mow­skiej „Po drugiej stronie gór” z pięk­nymi ilu­stra­cjami Marianny Sztymy.

W drugiej części spo­tkania z Kami­shibai uczniowie samo­dzielnie pre­zen­to­wali karty nar­ra­cyjne autor­stwa Tomasza Tro­ja­now­skiego „Dla­czego zwie­rzaki miesz­kają w bloku Maćka” zilu­stro­wane przez Agnieszkę Anto­nie­wicz. Obie publi­kacje wyko­rzy­stane podczas spo­tkania powstały w ramach pro­jektu „Edu­kacja glo­balna dla naj­młod­szych” (projekt współ­fi­nan­so­wany w ramach pro­gramu pol­skiej pomocy roz­wo­jowej MSZ RP) i zostały prze­ka­zane biblio­tece przez Ośrodek Działań Eko­lo­gicz­nych „Źródła”.