Jerzy Sulima-Kamiński

Jerzy Sulima-Kamiński

W 2018 roku przypada 90. rocznica urodzin wybit­nego bydgo­skiego prozaika, poety i dzien­ni­karza Jerzego Sulimy – Kamiń­skiego (1928 – 2002). Autor wielu powieści, najbar­dziej znany jest z trylogii „Most Królowej Jadwigi“. Opisuje w niej Bydgoszcz i dzieje jej miesz­kańców od czasów zakoń­czenia I wojny światowej do 1956 r.

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zostało opraco­wane zesta­wienie biblio­gra­ficzne poświę­cone życiu i twórczości Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego.

Lidia Pacek

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Jerzy-Sulima-Kamiński-184437141705329/

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

W czytelni głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ przygo­to­wane dla osób niewi­do­mych i słabo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Bydgoszczy Polskiego Związku Niewi­do­mych. Okazją do spotkania były obchody 90. rocznicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, najwy­bit­niej­szego bydgo­skiego pisarza, autora „Mostu królowej Jadwigi“. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali wybrane fragmenty wymie­nionej książki oraz wspomnienia osób, które dobrze znały i pamię­tają pisarza.

Na zdjęciu powyżej: most Królowej Jadwigi

Głośne czytanie

Głośne czytanie

W piątek (28 września 2018 r.) od godz. 11.00 do 13.00 w czytelni głównej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ przygo­to­wane dla osób niewi­do­mych i słabo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Bydgoszczy Polskiego Związku Niewi­do­mych. Tym razem okazją do spotkania są obchody 90. rocznicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, najwy­bit­niej­szego bydgo­skiego pisarza, autora „Mostu królowej Jadwigi“.

Na zdjęciu: Most Staro­miejski im. Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego