Jerzy Sulima-Kamiński

Jerzy Sulima-Kamiński

W 2018 roku przy­pada 90. rocz­nica urodzin wybit­nego byd­go­skiego pro­zaika, poety i dzien­ni­karza Jerzego Sulimy – Kamiń­skiego (1928 – 2002). Autor wielu powieści, naj­bar­dziej znany jest z try­logii „Most Kró­lowej Jadwigi“. Opisuje w niej Byd­goszcz i dzieje jej miesz­kańców od czasów zakoń­czenia I wojny świa­towej do 1956 r.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zostało opra­co­wane zesta­wienie biblio­gra­ficzne poświę­cone życiu i twór­czości Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego.

Lidia Pacek

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Jerzy-Sulima-Kamiński-184437141705329/

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

W czy­telni głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ przy­go­to­wane dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Byd­goszczy Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Okazją do spo­tkania były obchody 90. rocz­nicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, naj­wy­bit­niej­szego byd­go­skiego pisarza, autora „Mostu kró­lowej Jadwigi“. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali wybrane frag­menty wymie­nionej książki oraz wspo­mnienia osób, które dobrze znały i pamię­tają pisarza.

Na zdjęciu powyżej: most Kró­lowej Jadwigi

Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

W piątek (28 wrze­śnia 2018 r.) od godz. 11.00 do 13.00 w czy­telni głównej odbę­dzie się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ przy­go­to­wane dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Byd­goszczy Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Tym razem okazją do spo­tkania są obchody 90. rocz­nicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, naj­wy­bit­niej­szego byd­go­skiego pisarza, autora „Mostu kró­lowej Jadwigi“.

Na zdjęciu: Most Sta­ro­miejski im. Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego