Noc Bibliotek 2019 już za nami

Noc Bibliotek 2019 już za nami

Wszyscy uczest­nicy Nocy Bibliotek 2019 przy wejściu do Biblio­teki otrzy­mali kartę do zbie­rania pieczątek za udział w różnych atrak­cjach przy­go­to­wa­nych specjalnie na tę okazję. Zdobycie 4 pieczątek gwaran­to­wało udział w loterii fantowej, na którą przy­go­to­wano 80 niespo­dzianek (maskotek, filmo­wych bajek, książek, magnesów, kubków i innych gadżetów).

W sobotę po godzinie 15.00 odwie­dziło nas prawie 80 osób. Wrażenia uczest­ników były bardzo pozy­tywne. Uśmiech zado­wo­lo­nych dzieci i doro­słych daje nam ogromną satys­fakcję i moty­wuje do podej­mo­wania kolej­nych niety­po­wych akcji w Biblio­tece. Zakoń­cze­niem całej akcji było wyświe­tlenie filmu „Bill i Ptyś“ w szkole szpi­talnej (Szpital Uniwer­sy­tecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy).

W przy­go­to­wania Nocy Biblio­teki włączyli się prawie wszyscy pracow­nicy Biblio­teki. Oto co czekało na tych, którzy nas już znali i tych, którzy trafili do Biblio­teki pierwszy raz:

 • Kier­masz książek obco­ję­zycz­nych (lite­ra­tura piękna, słow­niki, pozycje dydak­tyczne dla nauczycieli)
 • Pokój zagadek Klub Enigma (zagadki mate­ma­tyczno-logiczne zwią­zane z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim). Uczest­nicy w 45 minut wyko­ny­wali szereg zadań, aby otwo­rzyć sejf z niespodzianką.
 • Oldsku­lowe kino domowe dla dzieci (w specjalnie zaciem­nionym pomiesz­czeniu dzieci mogły obej­rzeć bajki wyświe­tlane projek­torem Ania)
 • Krzy­żówki i rebusy (zostały przy­go­to­wane dla różnych grup wieko­wych, wysta­wione na dużych plan­szach w kory­tarzu biblioteki)
 • Warsz­taty dla dzieci – Zrób własną książkę (dzieci tworzyły własne książki lepo­rello – wyko­rzy­stując kolo­rowy papier, naklejki, bibułę i inne elementy)
 • W wydziale Biblio­teki – Muzeum Oświaty – uczest­nicy poznali tajniki pisma (przy­go­to­wano zajęcia Od kipu do klawia­tury z historii pisma (pismo obraz­kowe, supeł­kowe, pisanie stalówką i na starych maszy­nach do pisania)
 • W Czytelni odbyły się zajęcia dla dzieci i doro­słych w formie gier języ­ko­wych (można było spraw­dzić swoje umie­jęt­ności i wiedzę z języków obcych: niemiec­kiego, angiel­skiego i innych)
 • Lektu­rowa Kryp­togra – dla dzieci w wieku 10 – 11 lat (pytania do uczest­ników były ukryte w różnych miej­scach Biblioteki)
 • Wystawa zakładek do książek – Nie zaginaj rogów! (prawie 100 różnego typu zakładek zostało wysta­wio­nych w gablo­tach na kory­tarzu Biblioteki)
 • Bajkowa skrzynia dla najmłod­szych (dzieci loso­wały różne przed­mioty i musiały zgadnąć, z jakiej bajki pochodzą)
 • Teatrzyk kami­shibai (niety­powa forma opowia­dania historii dla dzieci i młodzieży wywo­dząca się z Japonii)
 • Bingo lite­rackie (tym razem starsi uczest­nicy Nocy Bibliotek mogli wykazać się znajo­mo­ścią literatury)