Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemieckiego

Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemieckiego

Kolejne warsz­taty dla germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Goethe-Institut w Biblio­tece upły­nęły w twór­czej i serdecznej atmos­ferze. Pani Agnieszka Krajewska z wielkim zapałem przed­sta­wiła szeroki zakres możli­wości wyko­rzy­stania na lekcjach projektu KINDE­RUNI. Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy jest inno­wa­cyjnym projektem, który odwo­łuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przy­bliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 inte­rak­tyw­nych zadań oraz mate­riały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzie­ciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci star­szych, a nawet dla dorosłych.

Uczest­nicy warsz­tatów mieli również możli­wość zapo­znania się z nowymi zbio­rami Medio­teki Języka Niemiec­kiego dzia­ła­jącej w Biblio­tece pod patro­natem Goethe-Institut.


Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl