Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego

Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego

Kolejne warsz­taty dla germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Goethe-Institut w Biblio­tece upłynęły w twórczej i serdecznej atmos­ferze. Pani Agnieszka Krajewska z wielkim zapałem przed­sta­wiła szeroki zakres możli­wości wykorzy­stania na lekcjach projektu KINDE­RUNI. Niemiecki inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy jest innowa­cyjnym projektem, który odwołuje się do cieka­wości ucznia, rozwija twórczo jego myślenie i przybliża język niemiecki. KINDE­RUNI to 3 fakul­tety, 30 filmo­wych wykładów, ponad 240 interak­tyw­nych zadań oraz materiały dydak­tyczne na lekcje języka niemiec­kiego w szkole. Program KINDE­RUNI powstał z myślą o dzieciach 8 – 12 lat. Tematy lekcyjne są atrak­cyjne również dla dzieci starszych, a nawet dla dorosłych.

Uczest­nicy warsz­tatów mieli również możli­wość zapoznania się z nowymi zbiorami Medio­teki Języka Niemiec­kiego działa­jącej w Biblio­tece pod patro­natem Goethe-Institut.


Grafika: kinde​runi​.goethe​.de/​?​l​a​ng=pl