Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa

Minister Edukacji Narodowej ustalił nastę­pu­jące kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profi­lak­tyka uzależ­nień w szkołach i placów­kach oświa­to­wych.
  2. Wycho­wanie do wartości przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patrio­tycz­nych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego w szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.
  4. Rozwi­janie kompe­tencji matema­tycz­nych uczniów.
  5. Rozwi­janie kreatyw­ności, przed­się­bior­czości i kompe­tencji cyfro­wych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzy­sty­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych w reali­zacji podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty progra­mowej w kształ­ceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw progra­mo­wych kształ­cenia w zawodach szkol­nictwa branżo­wego.

W dokumencie z 3 lipca 2019 r. minister określił również zadania z zakresu nadzoru pedago­gicz­nego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewalu­acji i monito­ro­wania w przed­szko­lach, publicz­nych szkołach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, w szkołach dla dorosłych, w biblio­te­kach pedago­gicz­nych oraz w publicz­nych i niepu­blicz­nych szkołach police­al­nych.