Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa

Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa

Mini­ster Edukacji Naro­dowej ustalił nastę­pu­jące kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profi­lak­tyka uzależ­nień w szko­łach i placów­kach oświatowych.
  2. Wycho­wanie do wartości przez kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich i patriotycznych.
  3. Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego w szko­łach podsta­wo­wych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwi­janie kompe­tencji mate­ma­tycz­nych uczniów.
  5. Rozwi­janie kreatyw­ności, przed­się­bior­czości i kompe­tencji cyfro­wych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wyko­rzy­sty­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych w reali­zacji podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty progra­mowej w kształ­ceniu zawo­dowym. Wdra­żanie nowych podstaw progra­mo­wych kształ­cenia w zawo­dach szkol­nictwa branżowego.

W doku­mencie z 3 lipca 2019 r. mini­ster okre­ślił również zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego dla kura­torów oświaty w zakresie kontroli, ewalu­acji i moni­to­ro­wania w przed­szko­lach, publicz­nych szko­łach podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, w szko­łach dla doro­słych, w biblio­te­kach peda­go­gicz­nych oraz w publicz­nych i niepu­blicz­nych szko­łach policealnych.