Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

W dokumencie z 3 lipca 2019 r. minister określił również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania w przedszkolach, publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w szkołach dla dorosłych, w bibliotekach pedagogicznych oraz w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych.