Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkolnego

Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkolnego

W ponie­działek, 26 sierpnia odbyły się narady inau­gu­ru­jące nowy rok szkolny 2019/2020 z dyrek­to­rami publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół oraz placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Spotkanie było zorga­ni­zo­wane przez Kura­to­rium Oświaty w Bydgoszczy i odbyło się w Kino­te­atrze Klubu Inspek­to­ratu Wsparcia Sił Zbroj­nych w przy ul. Dwer­nic­kiego 1.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka brała również udział w tym dniu, prezen­tując zbiory biblio­teczne, bogatą ofertę eduka­cyjną, a także zesta­wienia biblio­gra­ficzne książek, arty­kułów z czaso­pism i mate­riałów audiowizualnych.