Narady dyrek­torów przed inaugu­racją roku szkol­nego

Narady dyrek­torów przed inaugu­racją roku szkol­nego

W ponie­działek, 26 sierpnia odbyły się narady inaugu­ru­jące nowy rok szkolny 2019/2020 z dyrek­to­rami publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół oraz placówek województwa kujawsko-pomor­skiego. Spotkanie było zorga­ni­zo­wane przez Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy i odbyło się w Kinote­atrze Klubu Inspek­to­ratu Wsparcia Sił Zbroj­nych w przy ul. Dwernic­kiego 1.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka brała również udział w tym dniu, prezen­tując zbiory biblio­teczne, bogatą ofertę eduka­cyjną, a także zesta­wienia biblio­gra­ficzne książek, artykułów z czaso­pism i materiałów audio­wi­zu­al­nych.