Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Obchody 80. rocz­nicy wybuchu II wojny świa­towej są hołdem złożonym żołnie­rzom i ofiarom wojny. Polska chce także wyko­rzy­stać tę okazję do poka­zania tego, co Europa zawdzięcza Polakom zmaga­jącym się z wojskami okupa­cyj­nymi. Kraków orga­ni­zuje uroczy­stość, która ma pokazać, że Polacy poko­nali Hitlera również siłą umysłu. Na prze­bieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich mate­ma­tyków w rozszy­fro­waniu Enigmy, na czele z patronem Biblio­teki – Marianem Rejew­skim. Histo­rycy oceniają, że dzięki kryp­to­logom wojna zakoń­czyła się 2 – 3 lata wcze­śniej, a śmierci unik­nęło 20 – 30 milionów ludzi.

Fundacja Panteon Naro­dowy stwo­rzyła w Krakowie symbo­liczny grób Jerzemu Różyc­kiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie miał miejsca, które można by okre­ślić jako miejsce jego wiecz­nego spoczynku (zaginął w 1942 roku w okolicy Bale­arów). Kapi­tuła Panteonu zade­cy­do­wała o posta­wieniu w Kryp­tach jednego sarko­fagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc zwią­za­nych ze śmiercią trójki kryp­to­logów, czyli z dna Morza Śród­ziem­nego, z Chiche­ster oraz z okolic grobu na Powązkach.

Uroczyste wręczenie piasku z dna Morza Śród­ziem­nego synowi Jerzego Różyc­kiego panu Janowi Różyc­kiemu odbyło się 4 lipca w Amba­sa­dzie RP w Madrycie. Gospo­da­rzem wyda­rzenia była pani Marzenna Adam­czyk, amba­sador RP w Hisz­panii. 26 lipca odbyła się podobna cere­monia w Amba­sa­dzie RP w Londynie, na której pan Amba­sador Arkady Rzegocki wręczył symbo­liczną urnę z ziemią z Gardens of Remem­brance w Chiche­ster rodzinie Henryka Zygal­skiego. Warszawski Garnizon WP zorga­ni­zował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejew­skiego jego córce pani Janinie Sylwe­strzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczy­stość złożenia urn do sarko­fagu w Kryp­tach Panteonu Naro­do­wego zapla­no­wana jest na 6 wrze­śnia br. o godzinie 11 kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w podzie­miach którego są Krypty Panteonu.

W uroczy­stości udział wezmą rodziny kryp­to­logów z kraju i z zagra­nicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z. Praw­dziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek czło­wieka, który w Wiel­kiej Brytanii został wybrany czło­wie­kiem stulecia, docenił praw­dziwy wkład Polaków w rozko­do­wanie Enigmy, a w konse­kwencji w skró­cenie tego najtra­gicz­niej­szego w dzie­jach ludz­kości konfliktu. Udział zapo­wie­dzieli również przed­sta­wi­ciele Sztabu Gene­ral­nego WP oraz kierow­nictwo Naro­do­wego Centrum Bezpie­czeń­stwa Cyberprzestrzeni.

W dniach 3 – 7 wrze­śnia odbywa się w Krakowie Jubi­le­uszowy Zjazd Mate­ma­tyków Polskich w stulecie Polskiego Towa­rzy­stwa Mate­ma­tycz­nego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem mate­ma­tyki. Harmo­no­gram Zjazdu prze­wi­duje udział uczest­ników w uroczy­stości w Pante­onie. Zapro­szone zostały władze Krakowa i woje­wództwa, rektorzy uczelni, przed­sta­wi­ciele korpusu dyplo­ma­tycz­nego, wszyscy kura­torzy woje­wódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patro­nami są kryp­to­lodzy. Miesz­kańcy Krakowa dowiedzą się o uroczy­stości z kilkuset plakatów umiesz­czo­nych w różnych miej­scach. Szcze­gól­nymi adre­sa­tami zapro­szeń są uczniowie krakow­skich szkół.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Tak brzmi nazwa zapro­szenia skie­ro­wa­nego głównie do dzieci i młodzieży. Orga­ni­za­torzy chcą, aby młodsze poko­lenia wiedziały o wiel­kiej polskiej szkole mate­ma­tycznej okresu między­wo­jen­nego – lwow­skiej, krakow­skiej, wiel­ko­pol­skiej. Chcą, aby nasza duma naro­dowa była budo­wana na dwóch fila­rach, tym boha­ter­skim, zbrojnym i tym, który poka­zuje nasz wkład w rozwój świa­towej cywi­li­zacji. Tak, jak nie wolno pozwolić zapo­mnieć o polskich lotni­kach w Anglii, tak nie wolno zapo­mnieć o trzech geniu­szach mate­ma­tycz­nych, którzy wyprze­dzili wszyst­kich euro­pej­skich kryp­to­logów i poko­nali Hitlera siłą umysłu. To będzie wielkie święto polskiej dumy, praw­dziwej, zasłużonej.