Twórcze spotkania z książką

Twórcze spotkania z książką

Rozpoczynamy IX edycję bezpłatnych zajęć edukacyjnych w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Twórcze spotkania z książką“. Tym razem chcemy wspie­rać reali­zację priory­tetu polityki oświa­towej państwa na rok 2019/2020 wyzna­czonej przez Minister­stwo Edukacji Narodowej – „Wycho­wanie przez kształ­to­wanie postaw obywatelskich i patriotycznych“.

IX edycja poświęcona będzie promocji książki i biblioteki oraz upowszechnianiu czytelnictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecznych narzędzi wspierających wychowawczą rolę placówek oświatowych. Zależy nam także na podkreślaniu istotnej roli wartości, tradycji, promowaniu zasad prospołecznych oraz edukacji patriotycznej najmłodszych, co stanowi skuteczną metodę kształtującą nowe umiejętności i właściwe postawy u dzieci. 

Poprzez kontakt z literaturą chcemy podkreślać ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patriotycznej wśród najmłodszych poprzez:

 • przybliżanie tradycji, zwyczajów narodowych, świątecznych, regionalnych oraz dbałość o ich poszanowanie i pielęgnowanie,
 • promowanie pozytywnych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tolerancja itp.,
 • podkreślanie ważnej roli edukacji regionalnej i wytwarzanie poczucia wspólnoty z „małą ojczyzną”,
 • przybliżanie symboliki narodowej i uwrażliwianie na szacunek wobec tych symboli,
 • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promowanie wśród dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek i integracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkreślanie wartości książki jako niezbędnego elementu dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Wychowawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewnością pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek edukacyjnych w tym zakresie.

Cele szczegółowe :

 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • wsparcie szkół i placówek edukacyjnych w zakresie realizacji funkcji wychowawczej,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
 • promocja pozytywnych wartości tj. dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja,
 • integracja dzieci i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,
 • rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą,
 • przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika,
 • wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
 • promowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci.

© Fundacja ABCXXI
Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybranych tekstów literackich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związanych z opracowanymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką lub prezentacją wprowadzającą, zabawnymi i ciekawymi anegdotami, rozmową kierowaną z dziećmi na temat czytanych utworów oraz dająca im możliwość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczestnicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezentowanych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicznościowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Proponowane tematy najbliższych zajęć:

Wrzesień 2019 –„Moja pierwsza wizyta w bibliotece”; „Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza”

Październik 2019 – „Opowieści na jesienne dni”; „Jan Brzechwa i jego twórczość”

Listopad 2019 – „Misie w literaturze”; „Barwy i symbole narodowe”

Grudzień 2019 – „Najpiękniejsze świąteczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Styczeń 2020 – „Zima w literaturze”; „Dzień Kubusia Puchatka”

Luty 2020 – „Moje ukochane zwierzątka” ; „Uczucia w moim życiu – kocham, lubię, szanuję”

Marzec 2020 – „Literackie powitanie wiosny”; „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”

Kwiecień 2020 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Książka i jej różne oblicza”

Maj 2020 – „Najpiękniejsze bajki świata”; „Czy jestem patriotą?”

Czerwiec 2020 – „Wakacje tuż, tuż – czy warto być aktywnym?”; „Zostań przyjacielem książek na zawsze”

Ze względu na warunki lokalowe grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgłoszenia przyjmuje :

Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl