Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

W czerwcu br. po raz ostatni w tym roku szkolnym spotka­liśmy się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek na zajęciach o tematyce biblio­tecznej. Po krótkim podsu­mo­waniu całej edycji i przypo­mnieniu poszcze­gól­nych tematów zajęć dzieci podzie­liły się z nami swoimi opiniami na temat naszych biblio­tecz­nych spotkań i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Jak zawsze, nie zabrakło głośnego czytania, tym razem książe­czek związa­nych z tematyką biblio­teczną: O wilku, który nie lubił czytać, Kicia Kocia w biblio­tece, Basia i biblio­teka, Ciekawski George w biblio­tece oraz Franklin i książka z biblio­tekiFranklin czyta kolegom. W ostat­niej części zajęć dzieci wykony­wały własną zakładkę biblio­teczną.

Życzymy dzieciom udanych i bezpiecz­nych wakacji, nauczy­cielom odpoczynku i do zobaczenia we wrześniu.

Grażyna Ruta-Balińska