Ostatnie spotkania w Akademii Czytania Bajek

W czerwcu br. po raz ostatni w tym roku szkolnym spotka­liśmy się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek na zaję­ciach o tema­tyce biblio­tecznej. Po krótkim podsu­mo­waniu całej edycji i przy­po­mnieniu poszcze­gól­nych tematów zajęć dzieci podzie­liły się z nami swoimi opiniami na temat naszych biblio­tecz­nych spotkań i akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom.

Jak zawsze, nie zabrakło głośnego czytania, tym razem ksią­że­czek zwią­za­nych z tema­tyką biblio­teczną: O wilku, który nie lubił czytać, Kicia Kocia w biblio­tece, Basia i biblio­teka, Ciekawski George w biblio­tece oraz Fran­klin i książka z biblio­tekiFran­klin czyta kolegom. W ostat­niej części zajęć dzieci wyko­ny­wały własną zakładkę biblio­teczną.

Życzymy dzie­ciom udanych i bezpiecz­nych wakacji, nauczy­cielom odpo­czynku i do zoba­czenia we wrze­śniu.

Grażyna Ruta-Balińska