Równość w różno­rod­ności

Równość w różno­rod­ności

Organi­zacja społeczna Youth of Europe jest partnerem projektu „Equality in Diver­sity-Social Inclu­sion in Youth Organi­za­tions“ (2017 – 3‑RO01-KA205-047122) Partner­stwa Strate­gicz­nego Erasmus+. Razem z organi­za­cjami z Włoch, Niemiec i Rumunii reali­zuje projekt, którego celem jest m.in. wypra­co­wanie metod nauczania, które pomagają zwalczać różne formy wyklu­czenia.

W biblio­tece odbyło się spotkanie z założy­cie­lami i człon­kami Youth of Europe zorga­ni­zo­wane dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali założenia Erasmusa+, misji budowania między­kul­tu­ro­wego dialogu na rzecz pokoju oraz uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach przeciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji.