Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przyja­ciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufundował bilety na spektakl dla dzieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skiero­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do organi­za­tora wpłynęły aż 104 prace z całego województwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koronowa, Więcborka, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tematyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory artystyczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem artystycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację fotogra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przyja­ciel”.

Joanna Grabowska-Janowiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy