Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przy­ja­ciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przy­ja­ciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w woje­wódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufun­dował bilety na spek­takl dla dzieci. Hono­rowy patronat nad konkursem objął Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skie­ro­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do orga­ni­za­tora wpły­nęły aż 104 prace z całego woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koro­nowa, Więc­borka, Chełmży, Złejwsi Wiel­kiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tema­tyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory arty­styczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem arty­stycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację foto­gra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w woje­wódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przy­ja­ciel”.

Joanna Grabowska-Jano­wiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy