W świecie ukrytych znaczeń

W świecie ukrytych znaczeń

W Biblio­tece gości­liśmy laure­atów trzeciej edycji Międzysz­kol­nego Konkursu Fraze­olo­gicz­nego „W świecie ukrytych znaczeń”. Organi­za­to­rami konkursu były Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy i Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W konkursie literacko-plastycznym uczest­ni­czyli uczniowie klas IV – VIII. Motywem prac był fraze­olo­gizm „pięta Achil­lesa”. Uczniowie wykazali się pomysło­wo­ścią, fantazją i wyobraźnią…

Laure­atami konkursu zostali:
Kategoria: literacka

I miejsce – Kinga Wardacka, SP 61
II miejsce – Zofia Tomaszewska, SP 32
II miejsce – Zuzanna Funda­meńska, SP 31
III miejsce – Barbara Przybysz, SP 32
III miejsce- Marta Kucińska, SP14

Wyróż­nienia
Miłosz Pawlak, SP32
Adam Laskowski, SP32
Karolina Ojewska, SP 31
Martyna Suwała, SP19

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Emilia Trybu­cho­wicz, SP35
II miejsce – Laura Chleboś, SP35

Nagrody i wyróż­nienia wręczała dyrektor SP nr 19 Agata Szumińska oraz dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska. Uroczy­stość prowa­dziła Małgo­rzata Tyczyńska z PBW oraz Dorota Kucińska i Urszula Kubiak ze SP 19. Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a zwycięzcom gratu­lu­jemy.