W świecie ukry­tych znaczeń

W Biblio­tece gości­liśmy laure­atów trze­ciej edycji Międzysz­kol­nego Konkursu Fraze­olo­gicz­nego „W świecie ukry­tych znaczeń”. Orga­ni­za­to­rami konkursu były Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W konkursie lite­racko-plastycznym uczest­ni­czyli uczniowie klas IV – VIII. Motywem prac był fraze­olo­gizm „pięta Achil­lesa”. Uczniowie wyka­zali się pomy­sło­wo­ścią, fantazją i wyobraźnią…

Laure­atami konkursu zostali:
Kate­goria: lite­racka

I miejsce – Kinga Wardacka, SP 61
II miejsce – Zofia Toma­szewska, SP 32
II miejsce – Zuzanna Funda­meńska, SP 31
III miejsce – Barbara Przy­bysz, SP 32
III miejsce- Marta Kucińska, SP14

Wyróż­nienia
Miłosz Pawlak, SP32
Adam Laskowski, SP32
Karo­lina Ojewska, SP 31
Martyna Suwała, SP19

Kate­goria: praca plastyczna

I miejsce – Emilia Trybu­cho­wicz, SP35
II miejsce – Laura Chleboś, SP35

Nagrody i wyróż­nienia wręczała dyrektor SP nr 19 Agata Szumińska oraz dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska. Uroczy­stość prowa­dziła Małgo­rzata Tyczyńska z PBW oraz Dorota Kucińska i Urszula Kubiak ze SP 19. Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a zwycięzcom gratu­lu­jemy.