Sieci współ­pracy nauczycieli

Sieci współ­pracy nauczycieli

Pod koniec roku szkol­nego odbyły się ostatnie spotkania sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego i niemiec­kiego. Uczest­nicy podsu­mo­wali na nich dotych­cza­sową dzia­łal­ność oraz zapro­po­no­wali tematy spotkań na przy­szły rok. Dysku­to­wano również o międzysz­kolnej współ­pracy przy orga­ni­zo­waniu wspól­nych przed­się­wzięć. Biblio­te­karze zachę­cili do udziału w zaję­ciach „Graj i ucz się języka angiel­skiego“ oraz „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“ skie­ro­wa­nych do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz