Sieci współ­pracy nauczy­cieli

Sieci współ­pracy nauczy­cieli

Pod koniec roku szkol­nego odbyły się ostatnie spotkania sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego i niemiec­kiego. Uczest­nicy podsu­mo­wali na nich dotych­cza­sową działal­ność oraz zapro­po­no­wali tematy spotkań na przyszły rok. Dysku­to­wano również o międzysz­kolnej współ­pracy przy organi­zo­waniu wspól­nych przed­się­wzięć. Biblio­te­karze zachę­cili do udziału w zajęciach „Graj i ucz się języka angiel­skiego“ oraz „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“ skiero­wa­nych do uczniów klas IV-VIII szkoły podsta­wowej.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz