Muzyka Słów – finał konkursu

Muzyka Słów – finał konkursu

28 maja 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy odbył się konkurs recy­ta­torski, zorga­ni­zo­wany przez Szkołę Podsta­wową nr 31 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Mistrzo­stwa Spor­to­wego w Bydgoszczy w ramach obchodów roku 2019 jako Roku Zbigniewa Herberta w związku z 20 rocz­nicą śmierci poety. Part­nerem projektu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy.

Główne cele konkursu:

  • zapo­znanie z twór­czo­ścią poetycką Zbigniewa Herberta,
  • rozwi­janie zain­te­re­sowań czytelniczych,
  • rozbu­dzenie wraż­li­wości na piękno poezji,
  • upowszech­nienie kultury żywego słowa,
  • promo­wanie umie­jęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym,
  • propa­go­wanie kultury języka polskiego.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic. Jury oceniało: inter­pre­tację utworu, dosto­so­wanie tekstu do wieku i możli­wości ucznia, opano­wanie pamię­ciowe, dykcję oraz ogólne wrażenie arty­styczne wykonawcy.

W kate­gorii – klasy 4 – 6
I miejsce – Kaja Pazgrat – Szkoła Podsta­wowa nr 14 w Bydgoszczy
II miejsce – Maja Geppert – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
III miejsce – Maciej Kosz – Kato­licka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Wyróżnienia
Zofia Płoszyńska – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Ewa Różańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Zuzanna Szcze­pańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy

W kate­gorii – klasy 7 – 8
I miejsce – Bartosz Adamski – Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach
II miejsce – Zuzanna Kacz­marek – Szkoła Podsta­wowa nr 62 w Bydgoszczy
III miejsce – Sandra Hetzig – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Wyróżnienia
Maja Barto­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Maria Pietru­szyńska – Szkoła Podsta­wowa w Brzozie
Wiktoria Polasik – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy laure­atom i uczest­nikom konkursu!