Oto jest Bydgoszcz

Oto jest Bydgoszcz

W ramach Bydgo­skiego Festi­walu Nauki w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Oto jest Bydgoszcz” – podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej”. W tym dniu odwie­dziło nas ponad 70 uczniów z 4 szkół. Celem zajęć było przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi tekstami lite­rac­kimi doty­czą­cymi regionu.

Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką prezen­tację wraz z poga­danką na temat najcie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kultu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Bydgoszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia bydgo­skich wrót” z książki „Bydgo­skie legendy i przy­po­wieści”, opowieść „Wyspa Młyńska” z książki „Baśnie i opowieści o Bydgoszczy” oraz legendę „Pan Twardowski”.

W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz doty­czący Bydgoszczy, kolo­ro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego oraz grali w grę plan­szową „Bydgoszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska