Odwie­dziny w przedszkolu

Odwie­dziny w przedszkolu

Niety­powe zajęcia w ramach Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 21 maja 2019 r. Tym razem zosta­łyśmy zapro­szone do Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi na spotkanie z grupą „Nemo” – dzieci 5 – 6 letnich – na zajęcia o tema­tyce baśniowej. Po krót­kiej rozmowie na temat baśni, ich cech oraz wartości czyta­łyśmy dzie­ciom wybrane bajki świata, m.in. „Pinokia”, „Księż­niczkę na ziarnku grochu” oraz „Trzy poma­rańcze miłości”. W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały ilustracje Pinokia. Zajęcia prze­biegły w rado­snej atmos­ferze, dzieci były aktywne i już zapla­no­wa­łyśmy nasze kolejne spotkanie w młod­szej grupie.

Grażyna Ruta-Balińska – nauczy­ciel biblio­te­karz – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy