Odwie­dziny w przed­szkolu

Odwie­dziny w przed­szkolu

Niety­powe zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 21 maja 2019 r. Tym razem zosta­łyśmy zapro­szone do Niepu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi na spotkanie z grupą „Nemo” – dzieci 5 – 6 letnich – na zajęcia o tematyce baśniowej. Po krótkiej rozmowie na temat baśni, ich cech oraz wartości czyta­łyśmy dzieciom wybrane bajki świata, m.in. „Pinokia”, „Księż­niczkę na ziarnku grochu” oraz „Trzy pomarańcze miłości”. W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały ilustracje Pinokia. Zajęcia przebiegły w radosnej atmos­ferze, dzieci były aktywne i już zapla­no­wa­łyśmy nasze kolejne spotkanie w młodszej grupie.

Grażyna Ruta-Balińska – nauczy­ciel biblio­te­karz – Wydział Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy