Polityka oświa­towa

Polityka oświa­towa

Kierunki reali­zacji polityki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone przez Minister­stwo Edukacji Narodowej:

  • Wdrażanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
  • Podnie­sienie jakości edukacji matema­tycznej, przyrod­ni­czej i infor­ma­tycznej.
  • Bezpie­czeń­stwo w inter­necie. Odpowie­dzialne korzy­stanie z mediów społecz­nych.
  • Wprowa­dzanie doradztwa zawodo­wego do szkół i placówek.
  • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Dokument MEN