Poli­tyka oświatowa

Poli­tyka oświatowa

Kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edukacji Narodowej:

  • Wdra­żanie nowej podstawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego.
  • Podnie­sienie jakości edukacji mate­ma­tycznej, przy­rod­ni­czej i informatycznej.
  • Bezpie­czeń­stwo w inter­necie. Odpo­wie­dzialne korzy­stanie z mediów społecznych.
  • Wpro­wa­dzanie doradztwa zawo­do­wego do szkół i placówek.
  • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szko­łach i placów­kach systemu oświaty.

Doku­ment MEN