Poli­tyka oświa­towa

Poli­tyka oświa­towa

Kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej:

  • Wdra­żanie nowej pod­stawy pro­gra­mowej kształ­cenia ogól­nego.
  • Pod­nie­sienie jakości edu­kacji mate­ma­tycznej, przy­rod­ni­czej i infor­ma­tycznej.
  • Bez­pie­czeń­stwo w inter­necie. Odpo­wie­dzialne korzy­stanie z mediów spo­łecz­nych.
  • Wpro­wa­dzanie doradztwa zawo­do­wego do szkół i pla­cówek.
  • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu oświaty.

Doku­ment MEN