Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Pod­sta­wowe kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej:

  1. 100. rocz­nica odzy­skania nie­pod­le­głości – wycho­wanie do war­tości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
  2. Wdra­żanie nowej postawy pro­gra­mowej kształ­cenia ogól­nego. Kształ­cenie roz­wi­ja­jące samo­dziel­ność, kre­atyw­ność i inno­wa­cyj­ność uczniów;
  3. Kształ­cenie zawo­dowe oparte na ścisłej współ­pracy z pra­co­daw­cami. Rozwój doradztwa zawo­do­wego;
  4. Roz­wi­janie kom­pe­tencji cyfro­wych uczniów i nauczy­cieli. Bez­pieczne i odpo­wie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Pod­sta­wowe kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego – doku­ment MEN z 5 lipca 2018 r.