Polityka oświa­towa państwa

Polityka oświa­towa państwa

Podsta­wowe kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszone przez Minister­stwo Edukacji Narodowej:

  1. 100. rocznica odzyskania niepod­le­głości – wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
  2. Wdrażanie nowej postawy progra­mowej kształ­cenia ogólnego. Kształ­cenie rozwi­ja­jące samodziel­ność, kreatyw­ność i innowa­cyj­ność uczniów;
  3. Kształ­cenie zawodowe oparte na ścisłej współ­pracy z praco­daw­cami. Rozwój doradztwa zawodo­wego;
  4. Rozwi­janie kompe­tencji cyfro­wych uczniów i nauczy­cieli. Bezpieczne i odpowie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji polityki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru pedago­gicz­nego – dokument MEN z 5 lipca 2018 r.