Uzyskanie dotacji

Uzyskanie dotacji

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że przy­stą­pi­liśmy do reali­zacji Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Do 26 czerwca 2018 r. czekamy na Wasze propo­zycje książek dla dzieci, młodzieży, doro­słych, a także publi­kacji popu­lar­no­nau­ko­wych. Można je składać w Wydziale Wypo­ży­czalni Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy lub wypełnić krótki formu­larz na stronie inter­ne­towej i face­booku Biblioteki.

Cele Programu:
1. Stwa­rzanie warunków do wzrostu czytel­nictwa w Polsce;
2. Wzrost atrak­cyj­ności oferty bibliotek szkol­nych i peda­go­gicz­nych przez zwięk­szenie udziału nowości wydaw­ni­czych w zbio­rach bibliotek;
3. Wzrost dostęp­ności książek w biblio­te­kach szkol­nych i pedagogicznych;
4. Rozwój współ­pracy pomiędzy szko­łami a biblio­te­kami publicz­nymi i biblio­te­kami pedagogicznymi.