Wdro­żenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Wdro­żenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Biblio­teka w trosce o bezpie­czeń­stwo danych osobo­wych czytel­ników wpro­wadza proce­durę rozsze­rza­jącą funk­cjo­nal­ność zwią­zaną z bezpie­czeń­stwem i zarzą­dza­niem hasłami czytel­ników. System PROLIB wszystkim czytel­nikom w toku logo­wania do wyszu­ki­warki INTEGRO wymusza zmianę hasła do obsługi konta. Nowe hasło musi spełnić warunki bezpie­czeń­stwa: zawierać co najmniej 8 znaków, w tym cyfry, małe i duże litery – bez polskich znaków. Obowiąz­kowa wymiana hasła w systemie jest jednorazowa.

Klau­zula informacyjna

Wniosek o usunięcie danych osobo­wych ze zbioru ewidencji czytelników