Wdrożenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Wdrożenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Biblio­teka w trosce o bezpie­czeń­stwo danych osobowych czytel­ników wprowadza procedurę rozsze­rza­jącą funk­cjo­nal­ność związaną z bezpie­czeń­stwem i zarzą­dza­niem hasłami czytel­ników. System PROLIB wszystkim czytel­nikom w toku logowania do wyszu­ki­warki INTEGRO wymusza zmianę hasła do obsługi konta. Nowe hasło musi spełnić warunki bezpie­czeń­stwa: zawierać co najmniej 8 znaków, w tym cyfry, małe i duże litery – bez polskich znaków. Obowiąz­kowa wymiana hasła w systemie jest jedno­ra­zowa.

Klauzula infor­ma­cyjna

Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru ewidencji czytel­ników