Wdro­żenie w Biblio­tece Roz­po­rzą­dzenia o Ochronie Danych Oso­bo­wych

Wdro­żenie w Biblio­tece Roz­po­rzą­dzenia o Ochronie Danych Oso­bo­wych

Biblio­teka w trosce o bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych czy­tel­ników wpro­wadza pro­ce­durę roz­sze­rza­jącą funk­cjo­nal­ność zwią­zaną z bez­pie­czeń­stwem i zarzą­dza­niem hasłami czy­tel­ników. System PROLIB wszystkim czy­tel­nikom w toku logo­wania do wyszu­ki­warki INTEGRO wymusza zmianę hasła do obsługi konta. Nowe hasło musi spełnić warunki bez­pie­czeń­stwa: zawierać co naj­mniej 8 znaków, w tym cyfry, małe i duże litery – bez pol­skich znaków. Obo­wiąz­kowa wymiana hasła w sys­temie jest jed­no­ra­zowa.

Klau­zula infor­ma­cyjna

Wniosek o usu­nięcie danych oso­bo­wych ze zbioru ewi­dencji czy­tel­ników