Wdro­żenie w Biblio­tece Roz­po­rzą­dzenia o Ochronie Danych Oso­bo­wych

Wdro­żenie w Biblio­tece Roz­po­rzą­dzenia o Ochronie Danych Oso­bo­wych

Biblio­teka w trosce o bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych czy­tel­ników wpro­wadza pro­ce­durę roz­sze­rza­jącą funk­cjo­nal­ność zwią­zaną z bez­pie­czeń­stwem i zarzą­dza­niem hasłami czy­tel­ników. System PROLIB wszystkim czy­tel­nikom w toku logo­wania do wyszu­ki­warki INTEGRO wymusza zmianę hasła do obsługi konta. Nowe hasło musi spełnić warunki bez­pie­czeń­stwa: zawierać co naj­mniej 8 znaków, w tym cyfry, małe i duże litery – bez pol­skich znaków. Obo­wiąz­kowa wymiana hasła w sys­temie jest jed­no­ra­zowa.

Klau­zula infor­ma­cyjna

Wniosek o usu­nięcie danych oso­bo­wych ze zbioru ewi­dencji czy­tel­ników

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowy sposób prze­szu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Mul­ti­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Uży­tecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwar­tość.
Roz­bu­do­wane mecha­nizmy fil­tro­wania, odpo­wiednio dosto­so­wane sor­to­wanie, przej­rzysty inter­fejs użyt­kow­nika to filar Uży­tecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użyt­kownik nie musi roz­pra­szać swojej uwagi na wyborze odpo­wied­niej funkcji, wła­ści­wego kla­wisza czy sposobu wpi­sy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być sku­piony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbu­do­wany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użyt­kow­nika. Inter­fejs respon­sywny to taki, który auto­ma­tyczne dopa­so­wuje swój wygląd do wiel­kości i roz­dziel­czości ekranu urzą­dzenia na którym jest uru­cha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urzą­dzeniu i jed­no­cze­śnie zachowa pełną funk­cjo­nal­ność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kom­pletną obsługę jego konta w sys­temie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje moż­li­wość połą­czenia INTEGRO z innymi sys­te­mami, które dostar­czają dane wzbo­ga­ca­jące uży­tecz­ność i funk­cjo­nal­ność mul­ti­wy­szu­ki­warki. Czy­telnik ma dzięki temu moż­li­wość zamó­wienia książki, usta­wienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapi­sania lub wysłania na swoją skrzynkę pocz­tową wyniku wyszu­ki­wania, prze­czy­tania recenzji lub opinii na temat wybra­nych publi­kacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób prze­szu­ki­wania zbiorów biblio­teki w kata­logu INTEGRO.