Wdrożenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Wdrożenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Biblio­teka w trosce o bezpie­czeń­stwo danych osobowych czytel­ników wprowadza procedurę rozsze­rza­jącą funkcjo­nal­ność związaną z bezpie­czeń­stwem i zarzą­dza­niem hasłami czytel­ników. System PROLIB wszystkim czytel­nikom w toku logowania do wyszu­ki­warki INTEGRO wymusza zmianę hasła do obsługi konta. Nowe hasło musi spełnić warunki bezpie­czeń­stwa: zawierać co najmniej 8 znaków, w tym cyfry, małe i duże litery – bez polskich znaków. Obowiąz­kowa wymiana hasła w systemie jest jedno­ra­zowa.

Klauzula infor­ma­cyjna

Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru ewidencji czytel­ników

Nowoczesna wyszu­ki­warka

Nowoczesna wyszu­ki­warka

Nowy sposób przeszu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Multi­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Użytecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwartość.
Rozbu­do­wane mecha­nizmy filtro­wania, odpowiednio dosto­so­wane sorto­wanie, przej­rzysty interfejs użytkow­nika to filar Użytecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użytkownik nie musi rozpra­szać swojej uwagi na wyborze odpowied­niej funkcji, właści­wego klawisza czy sposobu wpisy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być skupiony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbudowany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użytkow­nika. Interfejs respon­sywny to taki, który automa­tyczne dopaso­wuje swój wygląd do wielkości i rozdziel­czości ekranu urządzenia na którym jest urucha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urządzeniu i jedno­cze­śnie zachowa pełną funkcjo­nal­ność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użytkow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kompletną obsługę jego konta w systemie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje możliwość połączenia INTEGRO z innymi systemami, które dostar­czają dane wzboga­ca­jące użytecz­ność i funkcjo­nal­ność multi­wy­szu­ki­warki. Czytelnik ma dzięki temu możliwość zamówienia książki, ustawienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapisania lub wysłania na swoją skrzynkę pocztową wyniku wyszu­ki­wania, przeczy­tania recenzji lub opinii na temat wybranych publi­kacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób przeszu­ki­wania zbiorów biblio­teki w katalogu INTEGRO.