Wdro­żenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Wdro­żenie w Biblio­tece Rozpo­rzą­dzenia o Ochronie Danych Osobowych

Biblio­teka w trosce o bezpie­czeń­stwo danych osobo­wych czytel­ników wpro­wadza proce­durę rozsze­rza­jącą funk­cjo­nal­ność zwią­zaną z bezpie­czeń­stwem i zarzą­dza­niem hasłami czytel­ników. System PROLIB wszystkim czytel­nikom w toku logo­wania do wyszu­ki­warki INTEGRO wymusza zmianę hasła do obsługi konta. Nowe hasło musi spełnić warunki bezpie­czeń­stwa: zawierać co najmniej 8 znaków, w tym cyfry, małe i duże litery – bez polskich znaków. Obowiąz­kowa wymiana hasła w systemie jest jednorazowa.

Klau­zula informacyjna

Wniosek o usunięcie danych osobo­wych ze zbioru ewidencji czytelników

Nowo­czesna wyszukiwarka

Nowo­czesna wyszukiwarka

Nowy sposób prze­szu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Multi­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Użytecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwar­tość.
Rozbu­do­wane mecha­nizmy filtro­wania, odpo­wiednio dosto­so­wane sorto­wanie, przej­rzysty inter­fejs użyt­kow­nika to filar Użytecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użyt­kownik nie musi rozpra­szać swojej uwagi na wyborze odpo­wied­niej funkcji, właści­wego klawisza czy sposobu wpisy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być skupiony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbudo­wany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użyt­kow­nika. Inter­fejs respon­sywny to taki, który auto­ma­tyczne dopa­so­wuje swój wygląd do wiel­kości i rozdziel­czości ekranu urzą­dzenia na którym jest urucha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urzą­dzeniu i jedno­cze­śnie zachowa pełną funkcjonalność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kompletną obsługę jego konta w systemie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje możli­wość połą­czenia INTEGRO z innymi syste­mami, które dostar­czają dane wzbo­ga­ca­jące użytecz­ność i funk­cjo­nal­ność multi­wy­szu­ki­warki. Czytelnik ma dzięki temu możli­wość zamó­wienia książki, usta­wienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapi­sania lub wysłania na swoją skrzynkę pocz­tową wyniku wyszu­ki­wania, prze­czy­tania recenzji lub opinii na temat wybra­nych publikacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób prze­szu­ki­wania zbiorów biblio­teki w kata­logu INTEGRO.