Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Serdecznie zapra­szamy dzieci z klas I-III szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy do wzięcia udziału w Czytel­ni­czym Konkursie Plastycznym dotyczącym przygód Neli, bohaterki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zadaniem uczest­ników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przygodę Neli. Na prace w formacie A3 lub A4 czekamy do 17 paździer­nika 2018 roku. Należy je przesłać lub dostar­czyć na adres: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Zapra­szamy serdecznie do wzięcia udziału, czekają atrak­cyjne nagrody.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regula­minu
Załącznik nr 2 do Regula­minu – FORMU­LARZ ZGŁOSZE­NIOWY
Załącznik nr 3 do Regula­minu – ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)