Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Ser­decznie zapra­szamy dzieci z klas I-III szkół pod­sta­wo­wych z Byd­goszczy do wzięcia udziału w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym doty­czącym przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy pla­stycznej ilu­stru­jącej ulu­bioną przy­godę Neli. Na prace w for­macie A3 lub A4 czekamy do 17 paź­dzier­nika 2018 roku. Należy je prze­słać lub dostar­czyć na adres: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Byd­goszcz z dopi­skiem „Konkurs pla­styczny”.
Zapra­szamy ser­decznie do wzięcia udziału, czekają atrak­cyjne nagrody.

Regu­lamin kon­kursu
Załącznik nr 1 do Regu­la­minu
Załącznik nr 2 do Regu­la­minu – FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIOWY
Załącznik nr 3 do Regu­la­minu – ZGODA RODZICÓW (OPIE­KUNÓW PRAW­NYCH)