Warsz­taty dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (22.09.2018 r.) w godz. 9.30 – 13.00 w czy­telni głównej obędzie się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego – Oddziału Toruń-Byd­goszcz. Będzie ono połą­czone z pre­zen­tacją i warsz­ta­tami „Wyko­rzy­stanie zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego na lek­cjach języka nie­miec­kiego, czyli Spielen und koope­riren przy­go­to­wa­nymi przez opie­kuna Medio­teki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.


Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli języka nie­miec­kiego wszyst­kich poziomów nauczania!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Czy­telnia Główna