Zapro­szenie na wernisaż

Zapro­szenie na wernisaż

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy zaprasza na wernisaż wystawy KODRYSY duszy“ Elżbiety Rataj­czak. Spotkanie odbędzie się 5 paździer­nika 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy – sala 210.

Elżbieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kreśla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licznych konkur­sach plastycz­nych i plene­rach artystycz­nych. Twórczość plastyczna artystki to malar­stwo sztalu­gowe, rysunek, rzeźba, fotografia. Stosuje różne techniki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tematami jej prac są krajo­brazy, portrety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intuicyjny – KODRYSY.

KODRYSY są zaszy­fro­waną infor­macją. To automa­tyczne pismo rysun­kowe przeka­zu­jące wiedzę z naszej przestrzeni. Proces powsta­wania KODRYSU polega na łączeniu się na subtelnym poziomie z duszą innej osoby przeni­kając jej naturę by za pomocą symbo­licz­nego obrazu ukazać to w KODRYSIE. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysyła­nych w otoczenie i jest zapisem symbo­licznym, często tajem­ni­czym.

Zapra­szamy na wernisaż. Wystawa będzie prezen­to­wana do 15 paździer­nika.

Źródło ilustracji: https://​www​.facebook​.com/​k​o​drys/