Zapro­szenie na wer­nisaż

Zapro­szenie na wer­nisaż

Muzeum Oświaty w Byd­goszczy zaprasza na wer­nisaż wystawy KODRYSY duszy“ Elż­biety Rataj­czak. Spo­tkanie odbę­dzie się 5 paź­dzier­nika 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy – sala 210.

Elż­bieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kre­śla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licz­nych kon­kur­sach pla­stycz­nych i ple­ne­rach arty­stycz­nych. Twór­czość pla­styczna artystki to malar­stwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne tech­niki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tema­tami jej prac są kra­jo­brazy, por­trety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – KODRYSY.

KODRYSY są zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysun­kowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania KODRYSU polega na łączeniu się na sub­telnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę by za pomocą sym­bo­licz­nego obrazu ukazać to w KODRYSIE. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w oto­czenie i jest zapisem sym­bo­licznym, często tajem­ni­czym.

Zapra­szamy na wer­nisaż. Wystawa będzie pre­zen­to­wana do 15 paź­dzier­nika.

Źródło ilu­stracji: https://​www​.face​book​.com/​k​o​drys/