Otwarcie wystawy plene­rowej

Od kała­marza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy“ to tytuł wystawy, którą zorga­ni­zo­wała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w związku z jubi­le­uszem 400-lecia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bydgoszczy.

Ekspo­zycja składa się z 10 plansz prezen­tu­ją­cych orygi­nalne foto­grafie ze zbiorów Muzeum Oświaty (wydziału biblio­teki), na których utrwa­lono życie szkoły, nauczy­cieli, uczniów, pracownie, patrio­tyczne uroczy­stości szkolne, wycieczki i obozy harcer­skie, świa­dectwa, kary­ka­tury nauczy­cieli, podręcz­niki, wypo­sa­żenie uczniów. Wystawa towa­rzyszy obchodom jubi­le­uszu najstar­szej w mieście placówki oświa­towej.

Wernisaż odbył się 25 paździer­nika 2019 r. na pl. Wolności. Inicja­tywę udostęp­nienia miesz­kańcom grodu nad Brdą zewnętrznej wystawy poste­rowej wsparł finan­sowo organ admi­ni­stracji publicznej — Miasto Bydgoszcz.

fot. Małgo­rzata Kali­nowska