Wokół Dnia Białej Laski

Wokół Dnia Białej Laski

W zeszłym tygo­dniu obcho­dzi­liśmy Między­na­ro­dowy Dzień Białej Laski. To okazja, by przy­po­mnieć zdrowej części społe­czeń­stwa, że istnieją osoby niewi­dome i słabo­wi­dzące, które chcą żyć tak jak wszyscy inni obywa­tele, bez ogra­ni­czeń i bez fałszywej litości.

Biblio­teka włączyła się kolejny raz w orga­ni­zację kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” zapra­szając na spotkania pt. „Poznajmy się” uczniów klas 1 – 6 bydgo­skich szkół. Patronat hono­rowy nad kampanią objęli: Mini­ster Edukacji Naro­dowej, Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachod­nio­po­morski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgo­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy. Celem zajęć było:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób
    niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środowisku;
  • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.

Łącznie w zaję­ciach uczest­ni­czyło 109 osób.