Dwie wpły­wowe kobiety

Dwie wpły­wowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udostęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrze­szo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spotkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali prelekcji pt. „Sylwetki niezwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzbo­ga­ciła prezen­tacja multi­me­dialna oraz głośno prze­czy­tane najcie­kawsze frag­menty ich biografii ze zbiorów Biblioteki.