Dwie wpły­wowe kobiety

Dwie wpły­wowe kobiety

Biblio­te­karze z Wydziału Udo­stęp­niania Zbiorów zostali zapro­szeni przez nauczy­cieli seniorów zrze­szo­nych w ZNP do Klubu Nauczy­ciela. Było to spo­tkanie z okazji minio­nego Święta Kobiet. Seniorzy wysłu­chali pre­lekcji pt. „Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet”. Biblio­te­karze przed­sta­wili historie życia dwóch kobiet – Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej i Coco Chanel. Wystą­pienie wzbo­ga­ciła pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna oraz głośno prze­czy­tane naj­cie­kawsze frag­menty ich bio­grafii ze zbiorów Biblio­teki.