Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Na konkurs wpły­nęło 95 prac z 16 szkół. Komisja konkur­sowa w skła­dzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy), prof. AM dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Bydgoszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy), Ewa Pronobis-Sosnowska (Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy) podjęła decyzję o przy­znaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróżnień.

Oto laureaci konkursu:
Maja Chudzyńska – I nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi),
Paulina Malczewska – II nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więcborku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfabetycznej):
1. Feder Wero­nika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więcborku
2. Grzymska Lidia – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im F. Kaji w Bydgoszczy
4. Kucharska Wero­nika – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Bydgoszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Podsta­wowa nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Bydgoszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. I. Sendle­rowej w Bydgoszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Podsta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wiktoria – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Podsta­wowa nr 46 im. Unii Euro­pej­skiej w Bydgoszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfabetycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie
2. Kali­nowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Podsta­wowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
6. Przy­bylska Wero­nika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. W. Broniew­skiego w Szubinie
7. Szul­czewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
8. Włodarska Natalia – Publiczna Szkoła Podsta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujawskim
9. Zajdle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabiszynie.

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom konkursu bardzo dzię­ku­jemy! Uroczy­stość wręczenia nagród odbę­dzie się w siedzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połą­czona będzie z koncertem muzyki Stani­sława Moniuszki.