Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Na konkurs wpły­nęło 95 prac z 16 szkół. Komisja kon­kur­sowa w skła­dzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uni­wer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy), prof. AM dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska (Aka­demia Muzyczna im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Byd­goszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy), Ewa Pro­nobis-Sosnowska (Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy) podjęła decyzję o przy­znaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto lau­reaci kon­kursu:
Maja Chu­dzyńska – I nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi),
Paulina Mal­czewska – II nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Feder Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku
2. Grzymska Lidia – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im F. Kaji w Byd­goszczy
4. Kucharska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Byd­goszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Pod­sta­wowa nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. I. Sen­dle­rowej w Byd­goszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wik­toria – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 im. Unii Euro­pej­skiej w Byd­goszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koro­nowie
2. Kali­nowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Byd­goszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Sępólnie Kra­jeń­skim
6. Przy­bylska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. W. Bro­niew­skiego w Szu­binie
7. Szul­czewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
8. Wło­darska Natalia – Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zaj­dle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabi­szynie.

Lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom kon­kursu bardzo dzię­ku­jemy! Uro­czy­stość wrę­czenia nagród odbę­dzie się w sie­dzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połą­czona będzie z kon­certem muzyki Sta­ni­sława Moniuszki.