Spo­tkanie seniorów

Spo­tkanie seniorów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spo­tkanie kar­na­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze śro­do­wi­skiem chętnie umilamy seniorom czas. Tematem kolej­nego już spo­tkania był kar­nawał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­liśmy historię zwy­czajów kar­na­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwartek, ostatki). Uczest­nicy także wspo­mi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Seniorzy zain­spi­ro­wani rozmową i wspo­mnie­niami posta­no­wili na swoją tego­roczną zabawę kar­na­wa­łową założyć maski w stylu weneckim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak