Prima aprilis w „Seniorze“

Prima aprilis w „Seniorze“

W kwiet­niowe przed­po­łu­dnie odbyło się kolejne spo­tkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy. Tym razem prze­biegło ono w atmos­ferze zabawy i humoru. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię powstania nie­któ­rych pol­skich przy­słów oraz dnia prima aprilis. Seniorzy mieli kon­kretne zadania do wyko­nania doty­czące przy­słów: ukła­dali z roz­sy­panki wyra­zowej ich treść oraz dokań­czali roz­po­częte zdania. Zabawa w kalam­bury przy­niosła naj­więcej radości i uak­tyw­niła wszyst­kich uczest­ników. Seniorzy wyka­zali się czuj­no­ścią i nie dali się złapać na pri­ma­apri­li­sowy żart.

Mariola Burak, Mał­go­rzata Jani­szewska, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz