Prima aprilis w „Seniorze“

Prima aprilis w „Seniorze“

W kwiet­niowe przed­po­łu­dnie odbyło się kolejne spotkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy. Tym razem prze­biegło ono w atmos­ferze zabawy i humoru. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię powstania niektó­rych polskich przy­słów oraz dnia prima aprilis. Seniorzy mieli konkretne zadania do wyko­nania doty­czące przy­słów: ukła­dali z rozsy­panki wyra­zowej ich treść oraz dokań­czali rozpo­częte zdania. Zabawa w kalam­bury przy­niosła najwięcej radości i uaktyw­niła wszyst­kich uczest­ników. Seniorzy wyka­zali się czuj­no­ścią i nie dali się złapać na prima­apri­li­sowy żart.

Mariola Burak, Małgo­rzata Jani­szewska, Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz