Prima aprilis w „Seniorze“

Prima aprilis w „Seniorze“

W kwiet­niowe przed­po­łu­dnie odbyło się kolejne spotkanie w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy. Tym razem przebiegło ono w atmos­ferze zabawy i humoru. Biblio­te­karze przed­sta­wili krótką historię powstania niektó­rych polskich przysłów oraz dnia prima aprilis. Seniorzy mieli konkretne zadania do wykonania dotyczące przysłów: układali z rozsy­panki wyrazowej ich treść oraz dokań­czali rozpo­częte zdania. Zabawa w kalam­bury przyniosła najwięcej radości i uaktyw­niła wszyst­kich uczest­ników. Seniorzy wykazali się czujno­ścią i nie dali się złapać na prima­apri­li­sowy żart.

Mariola Burak, Małgo­rzata Janiszewska, Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz