Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Akademię Czytania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Bydgoszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nadcho­dzą­cych Świąt Wiel­ka­noc­nych, czyta­liśmy dzie­ciom frag­menty książki „Martynka opowiada histo­ryjki o zwie­rząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znaj­duje jajko”. Po lekturze dzieci robiły wiel­ka­nocne ilustracje. Kolejne zajęcia w ramach Akademii już niebawem.

Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został usta­no­wiony, aby promować lite­ra­turę piękną i grafikę dla młodego czytel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Chri­stiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wiado­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Prze­słanie litew­skiego pisarza i ilustra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie polskiej sekcji IBBY.