Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci

W Mię­dzy­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci naszą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dziły przed­szko­laki z Przed­szkola nr 13 oraz Przed­szkola „U Kubusia” w Byd­goszczy. W tym wyjąt­kowym dniu, nawią­zując do obecnej pory roku i nad­cho­dzą­cych Świąt Wiel­ka­noc­nych, czy­ta­liśmy dzie­ciom frag­menty książki „Mar­tynka opo­wiada histo­ryjki o zwie­rząt­kach” oraz książkę „Tuptuś znaj­duje jajko”. Po lek­turze dzieci robiły wiel­ka­nocne ilu­stracje. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii już nie­bawem.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci, obcho­dzony od 1967 r., został usta­no­wiony, aby pro­mować lite­ra­turę piękną i grafikę dla młodego czy­tel­nika. Obcho­dzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Chri­stiana Ander­sena. Każdego roku inna sekcja IBBY jest gospo­da­rzem tego święta. W tym roku wia­do­mość do dzieci wysłała litewska sekcja. Autorem listuplakatu jest Kęstutis Kaspa­ra­vi­čius. Prze­słanie litew­skiego pisarza i ilu­stra­tora w języku polskim dostępne jest na stronie pol­skiej sekcji IBBY.