Dyplom i odznaka dla biblioteki

Dyplom i odznaka dla biblioteki

Biblio­teka została doce­niona za kulty­wo­wanie pamięci o wybitnym bydgosz­cza­ninie Marianie Rejewskim.

dyplom-dla-biblio­teki

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddzia­łowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przy­rody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy usta­no­wiły Regio­nalną Odznakę Krajo­znawczą „Znani Bydgosz­czanie – Marian Rejewski”. Regu­lamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przy­bli­żenie sylwetki znanego polskiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga oraz miejsc w Bydgoszczy z nim zwią­za­nych. Jest ona jedno­stop­niowa i można ją zdobywać po ukoń­czeniu 10 roku życia. Warun­kiem zdobycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy zwią­za­nych z Marianem Rejew­skim i doku­men­to­wanie zwie­dzo­nych obiektów w dowolnej formie.