Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogło­siła woje­wódzki konkurs dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki. Hono­rowy patronat nad kon­kursem objęli mar­szałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Byd­goszczy. Wpły­nęło 95 prac z regionu. Komisja kon­kur­sowa 21 marca 2019 r. przy­znała 3 nagrody (I-III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doce­niając pracę i zaan­ga­żo­wanie uczest­ników kon­kursu przy­znał dodat­kowo 9 wyróż­nień spe­cjal­nych. Dzisiaj w sie­dzibie Biblio­teki odbyło się uro­czyste wrę­czenie nagród, połą­czone z kon­certem mło­dzieży z Pań­stwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Byd­goszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Sta­ni­sława Moniuszki, szla­giery przed­wo­jenne i pio­senki z Kaba­retu Star­szych Panów.

Fun­da­to­rami nagród byli: Woje­wództwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Fil­har­monia Pomorska, koor­dy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocz­nicy, dyrektor PBW w Byd­goszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uro­czy­stość przy­było 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towa­rzy­szyli im opie­ku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w kon­kursie. Uro­czy­stości towa­rzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Byd­goszczy Sta­ni­sław Moniuszko – kom­po­zytor „wędru­jący po pol­skich zie­miach, natchniony duchem pol­skich pieśni ludo­wych” .