Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogło­siła woje­wódzki konkurs dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Hono­rowy patronat nad konkursem objęli marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Bydgoszczy. Wpły­nęło 95 prac z regionu. Komisja konkur­sowa 21 marca 2019 r. przy­znała 3 nagrody (I‑III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doce­niając pracę i zaan­ga­żo­wanie uczest­ników konkursu przy­znał dodat­kowo 9 wyróż­nień specjal­nych. Dzisiaj w siedzibie Biblio­teki odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połą­czone z koncertem młodzieży z Państwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Bydgoszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Stani­sława Moniuszki, szla­giery przed­wo­jenne i piosenki z Kaba­retu Star­szych Panów.

Funda­to­rami nagród byli: Woje­wództwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Filhar­monia Pomorska, koor­dy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocz­nicy, dyrektor PBW w Bydgoszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uroczy­stość przy­było 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towa­rzy­szyli im opie­ku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w konkursie. Uroczy­stości towa­rzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Bydgoszczy Stani­sław Moniuszko – kompo­zytor „wędru­jący po polskich ziemiach, natchniony duchem polskich pieśni ludo­wych” .