Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogłosiła wojewódzki konkurs dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Honorowy patronat nad konkursem objęli marszałek województwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Bydgoszczy. Wpłynęło 95 prac z regionu. Komisja konkur­sowa 21 marca 2019 r. przyznała 3 nagrody (I‑III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doceniając pracę i zaanga­żo­wanie uczest­ników konkursu przyznał dodat­kowo 9 wyróż­nień specjal­nych. Dzisiaj w siedzibie Biblio­teki odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połączone z koncertem młodzieży z Państwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Bydgoszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Stani­sława Moniuszki, szlagiery przed­wo­jenne i piosenki z Kabaretu Starszych Panów.

Funda­to­rami nagród byli: Województwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Filhar­monia Pomorska, koordy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocznicy, dyrektor PBW w Bydgoszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uroczy­stość przybyło 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towarzy­szyli im opieku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w konkursie. Uroczy­stości towarzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Bydgoszczy Stani­sław Moniuszko – kompo­zytor „wędru­jący po polskich ziemiach, natchniony duchem polskich pieśni ludowych” .