Wystawa pokon­kur­sowa

Wystawa pokon­kur­sowa

W Roku Stani­sława Moniuszki biblio­teka prezen­tuje wystawę nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych prac plastycz­nych uczniów, którzy wzięli udział w woje­wódzkim konkursie na plakat promu­jący obchody roku kompo­zy­tora HalkiStrasz­nego dworu. Odwie­dza­jący wypo­ży­czalnię mogą oglądać wystawę Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca“ do końca maja 2019 r.