Wystawa pokon­kur­sowa

Wystawa pokon­kur­sowa

W Roku Sta­ni­sława Moniuszki biblio­teka pre­zen­tuje wystawę nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych prac pla­stycz­nych uczniów, którzy wzięli udział w woje­wódzkim kon­kursie na plakat pro­mu­jący obchody roku kom­po­zy­tora HalkiStrasz­nego dworu. Odwie­dza­jący wypo­ży­czalnię mogą oglądać wystawę Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca“ do końca maja 2019 r.