Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Dzień Flagi i Święto Naro­dowe Trze­ciego Maja były okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat naj­waż­niej­szych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej Legendy polskie oraz wiersz Kate­chizm pol­skiego dziecka Wła­dy­sława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpie­wa­liśmy hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska