Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Dzień Flagi i Święto Naro­dowe Trze­ciego Maja były okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Zajęcia rozpo­częły się krótką poga­danką połą­czoną z projekcją filmu na temat najważ­niej­szych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czer­wonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie oraz wiersz Kate­chizm polskiego dziecka Włady­sława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpie­wa­liśmy hymn we wcze­śniej omówionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska