Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek

Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek

8 maja br. zain­au­gu­ro­wa­liśmy w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięli udział uczniowie klas I‑III Szkoły Podsta­wowej nr 56 oraz nr 31 w Bydgoszczy.
W tym wyjąt­kowym okresie przy­bli­ży­liśmy dzie­ciom ideę Tygo­dnia Bibliotek. Była też okazja do przy­po­mnienia najbar­dziej znanych baśni z całego świata. Do głośnego czytania wybra­liśmy 3 bajki z różnych krajów starego konty­nentu z książki „Najpięk­niejsze baśnie Europy”. Uczest­nicy mieli okazję obej­rzeć książki prze­strzenne, które znaj­dują się w zbio­rach biblio­teki, następnie ukła­dali bajkowe puzzle oraz rozwią­zy­wali bajkową krzyżówkę.

Grażyna Ruta-Balińska


Plakat Tygo­dnia Bibliotek 2019
Autor: Paweł Kasperek
Źródło: www​.sbp​.pl