Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek

Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek

8 maja br. zain­au­gu­ro­wa­liśmy w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięli udział uczniowie klas I-III Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 oraz nr 31 w Byd­goszczy.
W tym wyjąt­kowym okresie przy­bli­ży­liśmy dzie­ciom ideę Tygo­dnia Bibliotek. Była też okazja do przy­po­mnienia naj­bar­dziej znanych baśni z całego świata. Do gło­śnego czy­tania wybra­liśmy 3 bajki z różnych krajów starego kon­ty­nentu z książki „Naj­pięk­niejsze baśnie Europy”. Uczest­nicy mieli okazję obej­rzeć książki prze­strzenne, które znaj­dują się w zbio­rach biblio­teki, następnie ukła­dali bajkowe puzzle oraz roz­wią­zy­wali bajkową krzy­żówkę.

Grażyna Ruta-Balińska


Plakat Tygo­dnia Bibliotek 2019
Autor: Paweł Kasperek
Źródło: www​.sbp​.pl