Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Sylwetki niezwy­kłych kobiet

Kolejne spotkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Bydgoszczy miało temat przewodni związany z dzisiejszą datą – 8 marca. Prelekcje koncen­tro­wały się na sylwet­kach niezwy­kłych kobiet. Na podstawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje dotyczące życia i działal­ności Coco Chanel – projek­tantki mody, Krystyny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pracow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali sylwetki kobiet posił­kując się najcie­kaw­szymi cytatami z książek. Głośne czytanie opisów dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń sprawiło seniorom wiele radości i przyczy­niło się do ożywionej dyskusji. Słuchacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i przeczy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Encyklo­pedia: od Coco Chanel do Johna Galliano, Damy, dziewuchy, dziew­czyny: historia w spódnicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Najpięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak