Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Österreich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Österreich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Bydgoszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna klasy­fi­kacja przed­stawia się następująco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz