Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Wydział Udo­stęp­niania Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­tował kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Okazją był nie­dawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet. Wśród nich zna­lazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Kry­styna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Pre­le­genci wyko­rzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kry­no­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta nie­zwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów: praw­dziwe historie“ – M. Czyń­skiej, „Pani od obiadów“ – M. Stok­fisz, „Igły: polskie agentki, które zmie­niły historię“ – M. Łusz­czyny. Prezes Koła PZN Hono­rata Borawa przy­po­mniała postać głu­cho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać bra­illem. Po pre­lekcji odbył się pokaz mody z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego, który przy­go­to­wała Monika Sta­chowska, wielka miło­śniczka tego okresu. Spo­tkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała cer­ty­fikat Pla­cówka Przy­jazna Osobom Nie­wi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Byd­goszczy i Sto­wa­rzy­szenie Visus Supremus za dzia­łal­ność na rzecz osób nie­do­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych.

Alina Mel­nicka-Zygmunt, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz, Lidia Pacek