Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewi­do­mych

Wydział Udostęp­niania Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­tował kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Okazją był niedawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili sylwetki niezwy­kłych kobiet. Wśród nich znalazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Krystyna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Prele­genci wykorzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kryno­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta niezwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Najpięk­niejsze kobiety z obrazów: prawdziwe historie“ – M. Czyńskiej, „Pani od obiadów“ – M. Stokfisz, „Igły: polskie agentki, które zmieniły historię“ – M. Łuszczyny. Prezes Koła PZN Honorata Borawa przypo­mniała postać głucho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać braillem. Po prelekcji odbył się pokaz mody z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego, który przygo­to­wała Monika Stachowska, wielka miłośniczka tego okresu. Spotkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała certy­fikat Placówka Przyjazna Osobom Niewi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy i Stowa­rzy­szenie Visus Supremus za działal­ność na rzecz osób niedo­wi­dzą­cych i niewi­do­mych.

Alina Melnicka-Zygmunt, Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz, Lidia Pacek