Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewidomych

Spotkanie dla członków Polskiego Związku Niewidomych

Wydział Udostęp­niania Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­tował kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych. Okazją był niedawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili sylwetki niezwy­kłych kobiet. Wśród nich znalazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Krystyna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Prele­genci wyko­rzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kryno­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta niezwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Najpięk­niejsze kobiety z obrazów: praw­dziwe historie“ – M. Czyń­skiej, „Pani od obiadów“ – M. Stok­fisz, „Igły: polskie agentki, które zmie­niły historię“ – M. Łusz­czyny. Prezes Koła PZN Hono­rata Borawa przy­po­mniała postać głucho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać braillem. Po prelekcji odbył się pokaz mody z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego, który przy­go­to­wała Monika Stachowska, wielka miło­śniczka tego okresu. Spotkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała certy­fikat Placówka Przy­jazna Osobom Niewi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy i Stowa­rzy­szenie Visus Supremus za dzia­łal­ność na rzecz osób niedo­wi­dzą­cych i niewidomych.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Lidia Pacek