Wiel­ka­nocne opowieści w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Wiel­ka­nocne opowieści w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

W marcu br. Dzie­cięcą Akademię Czytania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Podsta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Bydgoszczy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do nadcho­dzącej wiosny i zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych. Po krót­kiej rozmowie na temat wiosny, jej pierw­szych symp­tomów, ludo­wych zwyczajów wiosen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omówieniu tradycji wiel­ka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwie­rzątka” oraz frag­menty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie rozwią­zy­wali quiz wiel­ka­nocny i wyko­ny­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilustrację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w kwietniu. Zapraszamy.

Grażyna Ruta-Balińska