Nauka progra­mo­wania z Ozobotami

Nauka progra­mo­wania z Ozobotami

Klasa III ze Szkoły Podsta­wowej nr 2 w Bydgoszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Progra­mo­wania z Ozobotem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w mate­ma­tyczne Bingo, a także progra­mo­wali Ozoboty rysując wymy­ślone przez siebie trasy z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdol­nymi progra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algo­ryt­micz­nego myślenia.