Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Klasa III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Byd­goszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Pro­gra­mo­wania z Ozo­botem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w mate­ma­tyczne Bingo, a także pro­gra­mo­wali Ozoboty rysując wymy­ślone przez siebie trasy z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdol­nymi pro­gra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algo­ryt­micz­nego myślenia.