Sieć nauczy­cieli języka angielskiego

Sieć nauczy­cieli języka angielskiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego, koor­dy­no­wanej przez Justynę Adamską, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Tym razem tematem prze­wodnim był zbli­ża­jący się egzamin ósmo­kla­sisty. Nauczy­ciele szcze­gó­łowo omówili wszystkie kwestie doty­czące egza­minu oraz podzie­lili się spostrze­że­niami doty­czą­cymi przy­go­to­wania do niego uczniów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz