Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego, koordy­no­wanej przez Justynę Adamską, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Tym razem tematem przewodnim był zbliża­jący się egzamin ósmokla­sisty. Nauczy­ciele szcze­gó­łowo omówili wszystkie kwestie dotyczące egzaminu oraz podzie­lili się spostrze­że­niami dotyczą­cymi przygo­to­wania do niego uczniów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz