Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego, koor­dy­no­wanej przez Justynę Adamską, nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy. Tym razem tematem prze­wodnim był zbli­ża­jący się egzamin ósmo­kla­sisty. Nauczy­ciele szcze­gó­łowo omówili wszystkie kwestie doty­czące egza­minu oraz podzie­lili się spo­strze­że­niami doty­czą­cymi przy­go­to­wania do niego uczniów.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz