Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Dzień Regionów na zlocie har­cer­skim

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa naj­większy w historii naszego kraju ogól­no­polski zlot har­cerzy. Ponad 12 tys. młodych ludzi „zamel­do­wało się“ na gdań­skiej wyspie, a wielu z nich można spotkać każdego dnia m.in. na ulicach Głów­nego i Starego Miasta. Atrakcji har­ce­rzom nie brakuje, nie zabrakło ich także w sobotę, 11 sierpnia, kiedy to na terenie mia­steczka zlo­to­wego zapla­no­wano Dzień Regionów.
Muzeum Oświaty w Byd­goszczy uczest­ni­czyło w Dniu Regionów pro­mując postać słyn­nego byd­gosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Uczest­nicy zlotu mieli moż­li­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Na spe­cjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy można było szy­frować i deszy­frować zako­do­wane infor­macje. Ponadto muzeum przy­go­to­wało warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu pozna­wali sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię oraz zapo­znali się z zasa­dami funk­cjo­no­wania starej szkoły. Dużym powo­dze­niem wśród uczest­ników cie­szyły się warsz­taty pisania na maszynie.
Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią jubi­le­uszu 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę oraz 100-lecia Związku Har­cer­stwa Pol­skiego, który został objęty Patro­natem Naro­dowym Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w Stu­lecie Odzy­skania Nie­pod­le­głości oraz wpisuje się w program wyda­rzeń Nie­pod­legła 2018.