Narodowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w biblio­tece

Narodowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w biblio­tece

Reali­zując tegoroczną edycję Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa nasza biblio­teka zapro­po­no­wała czytel­nikom składanie propo­zycji zakupu nowości wydaw­ni­czych. Apel o włączenie się do wspól­nego decydo­wania o rozwoju księgo­zbioru odniósł znako­mity skutek. Użytkow­nicy biblio­teki złożyli mnóstwo propo­zycji tytułów intere­su­ją­cych ich książek i audio­bo­oków zarówno w trady­cyjny sposób na kartkach, jak również wypeł­niając formu­larz inter­ne­towy. Zespół pracow­ników Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych oraz Wydziału Groma­dzenia przeana­li­zował propo­zycje i zreali­zował oczeki­wania czytel­ników. Zapra­szamy do lektury – nowe książki już na Was czekają!