Naro­dowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w bibliotece

Naro­dowy Program Rozwoju Czytel­nictwa w bibliotece

Reali­zując tego­roczną edycję Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa nasza biblio­teka zapro­po­no­wała czytel­nikom skła­danie propo­zycji zakupu nowości wydaw­ni­czych. Apel o włączenie się do wspól­nego decy­do­wania o rozwoju księ­go­zbioru odniósł znako­mity skutek. Użyt­kow­nicy biblio­teki złożyli mnóstwo propo­zycji tytułów inte­re­su­ją­cych ich książek i audio­bo­oków zarówno w trady­cyjny sposób na kart­kach, jak również wypeł­niając formu­larz inter­ne­towy. Zespół pracow­ników Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych oraz Wydziału Groma­dzenia prze­ana­li­zował propo­zycje i zreali­zował ocze­ki­wania czytel­ników. Zapra­szamy do lektury – nowe książki już na Was czekają!