Naro­dowy Program Rozwoju Czy­tel­nictwa w biblio­tece

Naro­dowy Program Rozwoju Czy­tel­nictwa w biblio­tece

Reali­zując tego­roczną edycję Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa nasza biblio­teka zapro­po­no­wała czy­tel­nikom skła­danie pro­po­zycji zakupu nowości wydaw­ni­czych. Apel o włą­czenie się do wspól­nego decy­do­wania o rozwoju księ­go­zbioru odniósł zna­ko­mity skutek. Użyt­kow­nicy biblio­teki złożyli mnóstwo pro­po­zycji tytułów inte­re­su­ją­cych ich książek i audio­bo­oków zarówno w tra­dy­cyjny sposób na kart­kach, jak również wypeł­niając for­mu­larz inter­ne­towy. Zespół pra­cow­ników Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych oraz Wydziału Gro­ma­dzenia prze­ana­li­zował pro­po­zycje i zre­ali­zował ocze­ki­wania czy­tel­ników. Zapra­szamy do lektury – nowe książki już na Was czekają!