Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkol­nego 2018/2019

Narady dyrek­torów przed inau­gu­racją roku szkol­nego 2018/2019

W ponie­działek odbyły się narady inau­gu­ru­jące nowy rok szkolny 2018/2019 z dyrek­to­rami publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół oraz pla­cówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Spo­tkanie było zor­ga­ni­zo­wane przez Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy i odbyło się w Kino­te­atrze Klubu Inspek­to­ratu Wsparcia Sił Zbroj­nych w przy ul. Dwer­nic­kiego 1.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka również brała udział w tym dniu, pre­zen­tując zbiory biblio­teczne, ofertę edu­ka­cyjną, infor­mację o zaję­ciach w Muzeum Oświaty na temat m.in. Mariana Rejew­skiego, a także zesta­wienia biblio­gra­ficzne książek i cza­so­pism. Wysta­wione było również zesta­wienie zaku­pio­nych przez biblio­tekę książek w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Zasy­gna­li­zo­wano też infor­mację o portalu Edu­polis, na którym zamiesz­czane są infor­macje o wyda­rze­niach z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego doty­czą­cych oświaty oraz kultury.

Podczas narady zapre­zen­to­wana była wystawa pt. „Muzeum Oświaty w Byd­goszczy na 100 lat Nie­pod­le­głej 1918 – 2018“.