Nowości pedagogiczne na bibliotecznej półce

Nowości pedagogiczne na bibliotecznej półce

Lupa nad układanką słów na okładce książki pt "Nauczycielska diagnoza pedagogiczna".© DifinNauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 170098, 170099

Prezentowana książka stanowi „mini ściągawkę” dla nauczycieli, pedagogów, studentów i wszystkich zainteresowanych problematyką diagnostyki w placówkach oświatowych. Jej treść opiera się na podejściu określanym, jako „diagnoza oparta na faktach”. Zakłada ono, że nauczyciel szukając rozwiązań metodycznych czy wychowawczych, powinien korzystać ze standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, wyników rzetelnych badań i ekspertyz naukowych oraz własnego doświadczenia, jako specjalisty w dziedzinie edukacji. Publikacja zawiera nie tylko treści pedagogiczno-psychologiczne, ale również prawne, organizacyjne i praktyczne, wskazujące czytelnikowi z jakich testów, w jakim celu i z jakimi kwalifikacjami może korzystać pedagog. Podsumowanie stanowią dwie procedury scalające zaprezentowany materiał wokół diagnozy dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.

To książka dla osób, które chcą się rozwijać zawodowo, nie obawiają się nowości i łamania stereotypów, które stale poszukują sposobów podnoszenia jakości własnych działań edukacyjnych.

Wyciągnięta do przodu dłoń dziecka z napisem STOP na okładce książki pt. "Przemoc instytucjonalna wobec dzieci".© DifinPrzemoc instytucjonalna wobec dzieci : kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 170103, 170104

W prezentowanej publikacji została przedstawiona analiza różnych form przemocy wobec dzieci w szpitalach, instytucjach związanych z edukacją (szkoły) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka). Autorki odnoszą się do sytuacji związanej z COVID-19, pokazują, że koronawirus wywołuje problemy nie tylko natury zdrowotnej, ale również dotyka instytucje i wpływa na rozwój nowych form przemocy.

Mocną stroną książki jest analiza/interpretacja przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą ze strony instytucji oraz wykorzystanie metody socjologicznej do badania świadomości społecznej na temat przemocy instytucjonalnej.

Książka może pełnić funkcję poradnika skierowanego do pedagogów, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników socjalnych, studentów nauk społecznych, kuratorów sądowych, lekarzy.

Motyl, nazwa autora, tytuł i logotyp wydawcy na okładce książki pt. "Zarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej".© Wolters KluwerZarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej / Krzysztof Gawroński, Rafał Otręba. – Stan prawny na 1 lipca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Sygn. 170123, 170124

Książka koncentruje się na zagadnieniach zarządzania strategicznego oraz zarządzania zmianą w odniesieniu do praktyki oświatowej.

Omówiono w niej m.in. takie kwestie jak:

  • zarządzanie przez wartości, tj.: podstawy wdrażania procesu zarządzania przez wartości, budowanie kultury organizacyjnej na poziomie szkoły i systemu oświaty, wartości decydujące o efektach kształcenia i wychowania, efekty i ewaluacja procesu zarządzania przez wartości;
  • planowanie rozwoju szkoły, tj.: podstawy zarządzania strategicznego dla potrzeb rozwoju organizacji szkolnej, znaczenie otoczenia dla rozwoju organizacji szkolnej, wizja, misja szkoły w oparciu o wartości, analiza strategiczna – przesłanki stosowania i studia przypadku, strategia rozwoju szkoły;
  • zarządzanie zmianą w skali mikro i makro, tj.: planowanie zmian oraz etapy ich wprowadzania, zagrożenia w procesie wdrażania zmian, działania instytucjonalne w zarządzaniu zmianą systemu oświaty;
  • zarządzanie zmianą a jakość pracy szkoły, tj.: propozycje zmiany organizacji szkolnej z zewnątrz i wewnątrz, pracownicy szkoły w obliczu zmian, opór wobec proponowanych zmian w szkole, ciągłość procesu zmian w dążeniu do najwyższej jakości pracy szkoły.

Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, uczelni kształcących nauczycieli oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej. Może zainteresować również pracowników działów kadr w związku z planowaniem budżetu i wykorzystaniem środków na płace.

© ImpulsInny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / redakcja naukowa Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski i Marta Anna Sałapata. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2020.

Sygn. 170188, 170189

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący – zwłaszcza dziś – nader pilną potrzebę prowadzenia debat o potrzebie i konieczności pracy na rzecz pogłębiania refleksyjności człowieka w złożonym świecie współczesnym, w którym równość oznaczać powinna nieredukowalne respektowanie niepodważalnych praw każdego człowieka, nie zaś ich redefiniowanie i określanie w zależności od potrzeby politycznej, czego skutkiem jest obserwowane kwestionowanie ochrony praw osób lub grup i tak zwykle narażonych na dyskryminację. Dlatego uznając, że konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk i ochrony idei równościowych to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki i organizacji pozarządowych, których głosu nie powinno i nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych, zdecydowaliśmy się wspólnie podjąć wyzwanie stworzenia tej monografii jako forum wymiany poglądów i doświadczeń, diagnozowania potrzeb oraz poszukiwania możliwości konstruktywnych rozwiązań skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.

© Nowae ResJak uczyć żeby nauczyć : kompendium wiedzy o zadaniach / Mirosława Cybula. – Wydanie pierwsze. – Gdynia : Nowae Res, © 2021.

Sygn. 170193, 170194

Nauczyciel jest wzorem w kształceniu i doskonaleniu kompetencji swoich uczniów. W toku nauki szkolnej to on angażuje wychowanków w rozwiązywanie wielu różnorodnych zadań, umożliwiając im w ten sposób samodzielne odkrywanie świata, zdobywanie wiedzy i nabywanie przydatnych umiejętności. Jak tworzyć te zadania, aby były nie tylko zrozumiałe, ale i inspirujące? Jak zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy na każdym kolejnym etapie edukacji?

Jak uczyć, żeby nauczyć” to kompendium wiedzy dla nauczycieli, którzy chcą w bardziej efektywny sposób konstruować narzędzia inicjujące działania uczniów, a w rezultacie pozwalać im na pełne zrozumienie zadań i rozwiązanie ich z pozytywnym wynikiem. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze „uczyć” oznacza „nauczyć”!

© Harmonia UniversalisJąkanie w wieku szkolnym : terapia metodą Tarkowskiego / Zbigniew Tarkowski, Agnieszka Okrasińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis ; Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2020.

Sygn. 170199, 170200

Tematem niniejszej książki jest jąkanie – widziane inaczej, w ujęciu systemowym. Jest to spojrzenie oparte na wynikach badań, w tym własnych, oraz wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu terapii skoncentrowanej na problemie osoby jąkającej się. Skupiono się na przyczynach jąkania oraz ukazano je w kontekście innych zaburzeń. Omówiono wyniki eksperymentów zmierzających do zmiany postaw wobec osób jąkających się i ich terapii.

W książce podano różne metody rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży jąkającej się oraz ich otoczenia szkolnego i rodzinnego. Przedstawiono warunki i determinanty prowadzenia efektywnej terapii, opartej na połączeniu treningu płynnego mówienia, psychoterapii i socjoterapii.

Wyróżniona w podtytule monografii metoda Tarkowskiego została przedstawiona w sposób wyjątkowy. Ukazano bowiem przebieg i dynamikę procesu terapeutycznego, którego fundamentem jest dialog. Opis zawiera liczne przykłady rozmów z pacjentami.

© Wiedza i PraktykaPedagog w klasie : scenariusze zajęć na różne okazje. Cz. 2, Nowe scenariusze i karty pracy – do wykorzystania również w pracy zdalnej / [autorzy: Anna Kiełczewska, Małgorzata Swędrowska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Grażyna Pazura, Natalia Perek, Katarzyna Topolska]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., copyright 2021.

Sygn. 170231 Cz. 2, 170214 Cz. 2

Książka to aż 30 nowych scenariuszy zajęć z uczniami szkół podstawowych. Publikacja zawiera 3 bloki tematyczne: 1. Kreatywność czy sumienność – co nam da więcej? 2. Mój gniew jest OK. Każda emocja jest dobra. 3. Każdy z nas jest inny. Empatia, akceptacja, tolerancja od najmłodszych lat. W każdym rozdziale znajdziesz scenariusze z danej tematyki wraz z niezbędnymi do pracy załącznikami – wszystko czego potrzebuje pedagog do poprowadzenia ciekawych zajęć z uczniami. Publikacja zawiera również scenariusze do wykorzystania w pracy zdalnej.

© ImpulsPsychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021.

Sygn. 170235, 170236

Monografia ta jest adresowana przede wszystkim do pedagogów specjalnych i pedagogów, którzy poszukują podpowiedzi podczas rozwiązywania trudnych problemów wspierania rozwoju dziecka i jego edukacji. Podjęcie decyzji o kształceniu włączającym dziecka z autyzmem stanowi konsekwencję właściwego rozpoznania jego trudności, potencjału rozwojowego, specyfiki rozwoju emocjonalno-społecznego. Z tego powodu autorka rozbudowała w książce część poświęconą omówieniu neurorozwojowych zaburzeń i klinicznych jednostek ASD, pokazując różnice i przytaczając przykłady funkcjonowania dzieci diagnozowanych jako autystyczne. Przykłady ukazują całą złożoność obrazu dziecka z ASD. Wydaje się jednak, że dobrze ilustrują istotę trudności dziecka i ułatwiają rozpoznanie autyzmu. Dla początkującego pedagoga specjalnego mogą stanowić podstawę do podjęcia pracy nad wczesnym wspieraniem rozwoju dziecka. Z tego samego powodu zamieszcza tu niektóre tabele pochodzące z poprzedniej monografii, które jednak uległy znacznej modyfikacji.

© Harmonia UniversalisProzodia : przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia / redakcja naukowa: Marta Wysocka, Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis ; [Sopot] : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020.

Sygn. 170237, 170238

Niniejsza monografia jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem dotyczącym prozodii, którego zakres tematyczny wyznacza perspektywa logopedyczna. Powstanie tomu ma związek z potrzebą ugruntowania w polskiej refleksji logopedycznej dotychczas niedostatecznie w niej wyeksponowanej i rozpowszechnionej wiedzy na ten temat, istotnej dla rozważań dotyczących rozwoju mowy, jej zaburzeń oraz metodyki postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Celem publikacji jest przybliżenie stanu wiedzy dotyczącej biologicznych mechanizmów nabywania i funkcjonowania sprawności prozodycznych w filo- i ontogenezie człowieka, ich powiązań z innymi sprawnościami, charakterystyki zaburzeń prozodycznych występujących w zaburzeniach mowy, słuchu i głosu oraz usprawniania odbioru i realizacji prozodii.

Autorzy poszczególnych rozdziałów publikacji reprezentują różne dyscypliny naukowe. Przedstawiane zagadnienia poszerzają o logopedyczną perspektywę opisu prozodii, a także kwestię rozumienia jej znaczenia w komunikacji osób z zaburzeniami mowy oraz osób bez tych zaburzeń. Prezentowane rozważania są wyrazem podejścia interdyscyplinarnego.

© ImpulsNauczyciel czas – przestrzeń szkoła : podnoszenie efektywności procesu edukacji / redakcja naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021.

Sygn. 170242, 170243

Jesteśmy świadkami przemian cywilizacyjnych na dużą skalę. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za kilka lat. Szkoła i nauczyciele również muszą nadążać za zmianami, aby przygotować uczniów do życia w nieznanej przyszłości oraz rozwiązywania problemów, których też jeszcze nie znamy. Potrzebne są innowacje, działania twórcze, wzmacniające motywację młodych ludzi do nauki w intencjonalnym środowisku wychowawczym, które dziś często przestaje być dla podopiecznych atrakcyjne. […]

Każda zmiana w szkole musi być dobrze zaplanowana, zaakceptowana, systematycznie i konsekwentnie wprowadzana, a jej rezultaty ocenione. Potrzebni są kreatywni, utalentowani edukatorzy o wysokich kompetencjach i dużej motywacji do pracy. To oni mogą wprowadzać w życie nowatorskie projekty, wykorzystując własny potencjał oraz pomysły swoich uczniów, którzy będą dzięki temu osiągać sukcesy i czerpać radość z nauki.

© DifinZachowania ryzykowne i problemowe młodzieży : uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej / Magdalena Chęć. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin SA, 2020.

Sygn. 173245, 170246

Książka obejmuje tematykę szeroko rozumianej psychopatologii rozwojowej w okresie dorastania. W nowatorski sposób prezentuje obszerny wachlarz uwarunkowań i związków czynników psychospołecznych z zachowaniami ryzykownymi i problemowymi młodzieży, uwzględniając w tych relacjach pośredniczące działanie aktywności wolnoczasowej młodych ludzi, szczególne ich uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i dowolnych. W teoretycznej części monografii autorka omawia specyfikę i najważniejsze konteksty rozwoju nastolatków, mechanizmy podejmowania przez nich zachowań ryzykownych oraz emocjonalne problemy, z jakimi się borykają. Część empiryczna książki prezentuje badania własne autorki.

Publikacja skierowana jest do odbiorców, którzy zainteresowani są różnymi kontekstami psychopatologii ujawnianej przez dorastającego człowieka. Może stanowić materiał dydaktyczny dla studentów psychologii, socjologii czy pedagogiki, ale też być źródłem wiedzy dla specjalistów i praktyków: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, socjoterapeutów i innych pracowników oświaty oraz służby zdrowia, którzy pracują z młodzieżą. Jest skierowana również do rodziców, którzy chcą lepiej poznać swoje dorastające dzieci i pomóc im rozwijać się prawidłowo.

© Wydaw. UJMetody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach / redakcja John R. Weisz, Alan E. Kazdin ; tłumaczenie Robert Andruszko ; [redaktor naukowy dr hab. n. med. Anita Bryńska]. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020.

Sygn. 170096

Drugie, zmienione wydanie podręcznika światowej sławy specjalistów zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia skutecznej terapii dzieci i młodzieży. Niniejszy tom uwzględnia również najbardziej aktualne udoskonalenia i adaptacje metod leczenia oraz przedstawia dodatkowe interwencje oparte na dowodach.

Najważniejszą część podręcznika stanowią zwięzłe rozdziały poświęcone konkretnym programom psychoterapii. Autorzy poszczególnych metod omawiają ich teoretyczne podstawy, opisują sposób przeprowadzania interwencji sesja po sesji, podsumowują wyniki badań na temat skuteczności terapii oraz wskazują nierozwiązane problemy, z którymi należy się uporać.

Ten kompleksowy podręcznik będzie przydatny zarówno dla psychologów zajmujących się dziećmi i młodzieżą, jak i dla psychiatrów i specjalistów z pokrewnych dziedzin (niezależnie od orientacji teoretycznej), badaczy i studentów.

Źródła:

wuj​.pl
difin​.pl
wolterskluwer​.pl
profinfo​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
novaeres​.pl
harmonia​.edu​.pl
lp​-wip​.pl