Wybrane nowości na bibliotecznej półce – lipiec ’22

Wybrane nowości na bibliotecznej półce – lipiec ’22

© Fosze100 scenariuszy zajęć na 100 lekcji wychowania fizycznego / Stanisław Żołyński. – Wydanie pierwsze. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2021.

Sygn. 171103, 171104

Propozycja dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych.

Poradnik zawiera konkretne jednostki tematyczne, zawarte w osiemnastu aktywnościach fizycznych, występujących w rocznych planach pracy klas IV – VIII oraz w planach pracy zajęć do wyboru. Przedstawiono tu duży wybór typowych szkolnych aktywności fizycznych, takich jak: piłka nożna, pił-ka ręczna, unihokej, gimnastyka, lekkoatletyka z atletyką terenową, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe, gimnastyka korekcyjna, pływanie oraz edukacja zdrowotna. Znajdziemy tu również aktywności mniej popularne, a także nowoczesne formy ruchu, jak: nordic walking, aerobik, trening pilates, ultimate frisbee, korfball czy dart. W scenariuszach oprócz tematu wyszczególniono zadania szczegółowe w zakresie postaw, umiejętności i sprawności oraz wiadomości. Ponadto w konspektach uwzględniono metody, formy, przyrządy i przybory wykorzystane na lekcji. Przy poszczególnych scenariuszach zajęć podany został numer strony, wskazujący na konkretny temat zamieszczony w planie pracy w programie nauczania.

© UniversitasDydaktyka języka polskiego jako nierodzimego : konteksty – dylematy – trendy / pod redakcją Anny Seretny i Ewy Lipińskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © copyright 2021.

Sygn. 171114

Opracowanie „Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty – dylematy – trendy“ jest publikacją, odpowiadającą na palące potrzeby współczesnej glottodydaktyki polonistycznej. Celne sformułowanie zawarte w tytule – język nierodzimy – zawiera w sobie trzy typy polszczyzny postrzeganej jako język obcy, drugi i odziedziczony. Wchodzące w skład tomu artykuły stanowią cenny zbiór informacji zarówno dla czynnych lektorów, jak i osób stawiających pierwsze kroki w pracy pedagogicznej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej

© PZWLGenetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba. - Wydanie I. – Warszawa : PZWL, 2021.

Sygn. 171117

Książka „Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci” to absolutnie unikatowe kompendium wiedzy dotyczące zaburzeń rozwojowych u dzieci, a jednocześnie praktyczny przewodnik po ogólnych zagadnieniach genetyki zaburzeń rozwojowych u dzieci i poszczególnych jednostkach chorobowych.

Każde dziecko z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami rozwojowymi jest tajemnicą, którą wspólnie próbują rozwiązać rodzice i specjaliści wielu dziedzin.

Rozpoznanie przyczyny zaburzeń rozwoju u dziecka poprawia jakość życia, zarówno jego jak i jego rodziny, pozwala poznać naturalny przebieg choroby i rokowanie by lepiej zrozumieć rozwój dziecka, zaproponować prawidłowe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne z modyfikacją przebiegu schorzenia i unikaniem powikłań. Poznanie genetycznej przyczyny choroby u dzieci z zaburzeniem rozwoju pozwala objąć poradnictwem genetycznym całą rodzinę, w tym ustalić właściwe poradnictwo prenatalne.

© Wydaw. UWPedagogika przygody a harcerstwo : studium teoretyczne / Ewa Palamer-Kabacińska. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

Sygn. 171125, 171126

Inspiracją do napisania książki były obserwacje dotyczące sposobów wykorzystywania metody pedagogiki przygody w pracy harcerskiej i (nie)świadomego stosowania wszystkich założeń edukacji przygodowej. Pedagogiką przygody często zajmują się byli lub obecni instruktorzy harcerscy, co nasuwa pytanie: czy i jaki potencjał widzą instruktorzy w tej metodzie? Powodów, dla których warto zbadać relacje obu nurtów – harcerskiego i edukacji przygodowej, jest kilka: ich wspólne korzenie, łączenie działań w tych nurtach przez instruktorów harcerskich, zbliżone (choć niejednakowe) założenia metodyczne.

Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania, jakie są związki pedagogiki przygody i harcerstwa oraz czy zasadne jest utożsamianie obu tych nurtów. Poddaje analizie – pod kątem teoretycznym – metody obu systemów wychowawczych, z uwzględnieniem tła ideowego oraz organizacyjnego.

© DifinPsychologia relacji wewnątrzrodzinnych : komunikowanie się i psychoterapia / Wiesław Sikorski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171130, 171131

W książce zaprezentowano najważniejsze czynniki odpowiedzialne za dobre i złe relacje w rodzinie. Najwięcej miejsca poświęcono sprawom skutecznej komunikacji między członkami rodziny, zarówno przy użyciu słów (także w formie metafor), jak i mowy ciała. Skoncentrowano się również na przyczynach konfliktów w rodzinie oraz sprawdzonych sposobach ich łagodzenia. Podano też strategie efektywnych oddziaływań terapeutycznych na system rodzinny, z uwzględnieniem chronologii życia rodziny i jej specyficznego rozwoju. Zawarto bardzo dużo cennych rad służących tworzeniu udanych relacji między członkami rodziny.

Jest to znakomita lektura nie tylko dla osób profesjonalnie pomagających rodzinom (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, psychoterapeutów), ale również dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć i poznać zasady dobrego funkcjonowania rodziny.

© PZWLPsychiatria dzieci i młodzieży. 1 / redakcja naukowa Małgorzata Janas-Kozik, Tomasz Wolańczyk. – Wydanie I. – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Sygn. 171137, 171138

Psychiatria dzieci i młodzieży to nowoczesny podręcznik przygotowany na podstawie aktualnej wiedzy. Książka odwołuje się do nowoczesnych systemów klasyfikacyjnych (DSM‑5, ICD-11), jak również obejmuje najbardziej aktualną farmakoterapię oraz oddziaływania pozafarmakologiczne. Obszerny materiał został przedstawiony w dwóch tomach, w częściach: Podstawy, Klinika, Terapia.

W części „Podstawy“ przedstawiono systemy klasyfikacyjne i diagnostyczne stosowane w psychiatrii wieku rozwojowego. Omówiono metodykę badania psychiatrycznego dziecka i adolescenta, w tym badanie psychologiczne wraz z rolą kwestionariuszy i testów psychologicznych oraz badania neurologiczne. Przedstawiono również narzędzia diagnostyczne do oceny nasilenia objawów psychopatologicznych. Ponadto omówiono aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrię sądową nieletnich.

W części „Klinika“ omówiono zaburzenia neurorozwojowe oraz zaburzenia należące do spektrum schizofrenii i chorób afektywnych. Przedstawiono również szerokie spektrum wielu innych zaburzeń psychicznych o różnym podłożu z uwzględnieniem farmakologicznych i pozafarmakologicznych metod leczenia. Oddzielne rozdziały poświęcono problematyce FASD oraz dziecku – ofierze przemocy w rodzinie, zaburzeniom psychicznym w chorobach somatycznych, a także psychiatrii konsultacyjnej.

W części „Terapia“ znalazły się wiadomości z zakresu planowania terapii w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz stosowanych metod terapeutycznych (m.in.: metoda behawioralno-poznawcza, systemowa, psychodynamiczna). Przedstawiono podstawy farmakoterapii, a także farmakoterapię opartą na faktach.

© LaurumRodzicielstwo na etacie : jak być obecnym emocjonalnie rodzicem po dniu pełnym wyzwań w pracy / Anita Cleare ; przekład: Marcin Kowalczyk. – Warszawa : Laurum, 2021.

Sygn. 171139, 171140

Jak pogodzić życie rodzinne z pracą, skupiając się na tym, co ważne? Po godzinach przełącz się na tryb dom i ciesz się szczęśliwym, uważnym rodzicielstwem!

Zmęczenie i stres w pracy nie pozwalają ci na pielęgnowanie bliskich relacji z dziećmi? A popołudnia, i tak za krótkie, wypełnione są kolejnymi obowiązkami domowymi? Jeśli tak jak większość współczesnych rodziców pracujesz, doskonale znasz te problemy: ograniczony czas, ograniczona energia, ograniczona cierpliwość i zbyt wiele do zrobienia. Jak temu zaradzić?

Rodzicielstwo na etacie łączy psychologię rozwojową, psychologię pozytywną i doświadczenia autorki we wspieraniu rodzin. Książka odnosi się do różnych rodzajów wyzwań wychowawczych, takich jak trudne emocje u dzieci, kłótnie między rodzeństwem, nieposłuszeństwo, planowanie dnia czy czas spędzany przez dzieci przed ekranem. Znajdziesz tu dużo wsparcia i wszystkie narzędzia niezbędne do tego, by zbudować życie rodzinne, do którego będzie chciało się wracać po długim dniu w pracy.

Okładki 2 tomów ksiązki pt. "Lekcja polskiego".© Wydaw. UAMLekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 1, Narracje tożsamościowe w edukacji polonistycznej / redakcja naukowa Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.

Sygn. 171165 / T. 1, 171166 / T. 1

Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2, Praktyki edukacyjne / Redakcja naukowa Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.

Sygn. 171165 / T. 2, 171166 / T. 2

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat – to zdanie Nelsona Mandeli patronuje dwutomowemu dziełu, które zawiera naukowe przemyślenia badaczy z większości polskich uczelni, z uniwersytetów zagranicznych oraz nauczycieli polonistów. Autorzy zastanawiają się, jak w praktyce szkolnej i akademickiej wprowadzać młodych ludzi w fundamentalne prawidłowości życia społecznego, pokazywać bogactwo i znaczenie różnic, które nie muszą dzielić, ale wspierać.

Artykuły łączy poszukiwanie rozmaitych możliwości porozumienia w sytuacji istnienia nierozwiązanych dawnych problemów i pojawienia się nowych wyzwań edukacyjnych. Dotyczą one m.in. narracji tożsamościowych, relacji między patriotyzmem a polonocentryzmem i kosmopolityzmem, polskości w kulturze popularnej i mediach, działań edukacyjnych będących przestrzenią rewizji i otwierania wyobrażeń o Polsce i polskości, wielokulturowości i migracji jako zadań dla szkolnej polonistyki. Poruszają też kwestie obszarów zapomnianych, czyli tego, o czym w edukacji polonistycznej się nie mówi, oraz ideałów naukowych i sytuacji kryzysowych w relacjach między szkołą a uniwersytetem.

© Portal OświatowyUdzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu od września 2021 / [autor: Marzenna Czarnocka]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., copyright 2021.

Sygn. 171178

Publikacja „Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu od września 2021 r.“ to praktyczny, narzędziowy poradnik.

Wykorzystano szeroki zakres zagadnień związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwzględniając obowiązujące przepisy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązania na rzecz uczniów, którzy z powodu ich szczególnych potrzeb powinni być objęci kształceniem specjalnym lub wymagają indywidualnego nauczania.

Zamieszczone przykłady mogą usprawnić działania szkoły, ułatwić codzienną pracę.

© Znak Litera NovaSzkoły, do których chce się chodzić (są bliżej, niż myślisz) / Maria Hawranek. – Wydanie I. – Kraków : Znak Litera Nova, 2021.

Sygn. 171189, 171190

Czujesz, że tradycyjny model szkoły nie wspiera dzieci w rozwoju tak, jak mógłby i powinien? Twoje dziecko ma dość nadmiaru sprawdzianów i prac domowych, a ty – roli jego nadzorcy?

W poszukiwaniu szkół, do których chce się chodzić, Maria Hawranek, reporterka i mama, przejechała całą Polskę. W Warszawie, Gdańsku, Bielsku-Białej, Radowie Małym czy Słupi Wielkiej znalazła inspirujące miejsca i ludzi, którzy zarażają entuzjazmem i wcielają w życie inne pomysły na edukację.

Sięgają do metod Marii Montessori czy Celestyna Freineta, rezygnują z ocen, prowadzą lekcje w przyrodzie i mają czas, by dbać o relacje. Wszystko po to, by uczniowie mieli szczęśliwe dzieciństwo, ale też odnaleźli się w dorosłym życiu.

Oto pierwszy przewodnik, który pokazuje, jak w praktyce wyglądają przyjazne szkoły – prywatne, domowe i publiczne. W całej Polsce, dla każdego dziecka.

© PWNPedagogika medialna / redakcja naukowa Bronisław Siemieniecki. – Wydanie drugie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Sygn. 171192

Prezentowane w podręczniku treści obejmują jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, jakim jest komunikacja w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Wzrastające znaczenie trafnego wyboru informacji we współczesnej cywilizacji wpływa w istotny sposób na podejmowanie wszelkich decyzji. Aby były one właściwe i przynosiły człowiekowi korzyści, potrzebna jest wiedza o działaniu nowych mediów, dokonywanych za ich pomocą manipulacjach, stosowanych zabiegach w obszarze inżynierii i ewolucji społecznej, wpływającej na ograniczanie, a często też eliminowanie zagrożeń nękających ludzkość od pradziejów.

Wiedza o mechanizmach występujących w relacjach człowiek – media – człowiek ma zasadnicze znaczenie dla społeczeństwa funkcjonującego w ramach demokratycznego państwa.

Źródło :
fosze​.pl
universitas​.com​.pl
pzwl​.pl
wuw​.pl
difin​.pl
laurum​.pl
press​.amu​.edu​.pl
znak​.com​.pl/
ksiegarnia​.pwn​.pl