Wrześniowe nowości na bibliotecznej półce

Wrześniowe nowości na bibliotecznej półce

Polecamy wybrane nowości włączone we wrześniu 2022 r. do księgozbioru biblioteki.

Okładka książki z nazwą autora, tytułem oraz nazwą wydawnictwa.© Wydaw. UJOdetnij napięcie / Rebekkah Ladyne. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.

Sygn. 171332, 171333

Stres jest stale obecny w naszym życiu. Długotrwały czy ekstremalny, nie dotyczy jedynie umysłu, doświadczamy go także w ciele. Odczuwamy nieustające napięcie, boli nas brzuch, a serce kołacze w odpowiedzi na napięte terminy czy wizytę teściów. Jak poradzić sobie z tym stanem?

Rebekkah LaDyne przekonuje, że jeśli naprawdę chcemy uwolnić się od stresu, musimy zmierzyć się z nim zarówno w umyśle, jak i w ciele oraz zredukować go na obu tych poziomach. Opierając się na najnowszych badaniach poświęconych terapiom somatycznym, wyjaśnia działanie autonomicznego układu nerwowego, tłumaczy fizyczne reakcje organizmu oraz pokazuje, jak wykorzystać mądrość ciała. Opracowana przez autorkę innowacyjna strategia obniżania stresu w układzie ciało – umysł (MBR, mind-body reset) za pomocą prostych ćwiczeń somatycznych pomaga trwale zredukować napięcie i odzyskać spokój.

Praktyczne narzędzia zawarte w książce „Odetnij napięcie“ pomogą Ci pokonać trudną drogę od przewlekłego stresu do dobrze zakorzenionej w ciele odporności.

© DifinZaangażowanie w naukę i klimat w szkole / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171394, 171394

Książka prezentuje dwa nowe pojęcia: zaangażowanie w naukę i klimat w szkole, czym jest i co się na nie składa. Jakie czynniki wpływają na to, że uczniowie angażują się w naukę? Co składa się na klimat w szkole i dlaczego jest on kluczowy dla angażowania się uczniów w naukę? Na te pytania chciałby znać odpowiedź każdy nauczyciel i rodzic oraz pracownik zajmujący się podnoszeniem kompetencji uczniów, tj. psycholodzy i pedagodzy. Zaletą książki są zaprezentowane autorskie badania nad tą tematyką i wyniki porównawcze różnych szkół. Publikacja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców związanych z pracą w edukacji oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym (nauczyciele, pracownicy oświatowi, psycholodzy, pedagodzy, studenci psychologii i pedagogiki, rodzice).

© ASPRA-JRUniwersytet (w) sieci : studia przypadków / Krzysztof Szewior ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021.

Sygn. 171406

Podstawowym zadaniem uniwersytetu jest przekazywanie wiedzy „o długim okresie przydatności” oraz uzdalnianie studiujących do stawiania pytań i zajmowania się wyzwaniami przyszłości.

Żaden uniwersytet nie może być wyłącznie research university ani teaching university, gdyż wówczas żaden z nich nie może być exzellente Hochschule (doskonałą uczelnią). Szkoła wyższa nieprowadząca badań naukowych w krótkim czasie przeradza się w jednostkę dydaktyczną, która reprodukuje przestarzałą wiedzę i nie może generować innowacyjnych impulsów dla gospodarki i społeczeństwa. Aktualne wyniki badań współkształtują dydaktykę optymalnie skrojoną na potrzeby społeczno-gospodarcze i innowacyjność. Uczelnie określają się jako jednostki badawcze o wysokich kompetencjach teoretycznych i metodycznych, jako współczesne think-tanki, podmioty innowacji.

Uczelnie – każda na swój sposób – odwzorowują wartości, funkcje i model organizacji zarówno społeczeństwa, jak i gospodarki. Są instytucją społeczną i gospodarującą. W tej kompatybilności dostrzegają warunek efektywności i synergii działań. Widać spełnienie misji i odpowiedzialności za człowieka, społeczeństwo i przyrodę. Pojmując siebie jako wspólnotę wszystkich pracowników i pokoleń, szczególną uwagę przypisują osobom młodym i ich stosunkowo wczesnej niezależności badawczej i dydaktycznej. Podstawową wartością jest jedność oraz doskonałość w nauczaniu i badaniach.

© ImpulsRozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu / Agnieszka Dłużniewska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2021.

Sygn. 171417, 171418

Prezentowane w niniejszej książce badania stanowią próbę rozpoznania, opisania i wyjaśnienia poznawczych oraz metapoznawczych mechanizmów leżących u podstaw budowania przez uczniów z niepełnosprawnością słuchu spójnej reprezentacji tekstu, zarówno w kontekście indywidualnego, jak i wspólnego z nauczycielem językowego konstruowania znaczeń. Całość rozważań wpisuje się zatem w socjokognitywny model czytania, który uwzględnia trzy czynniki tego procesu. Mowa tu o: czytającym, tekście i środowisku, oraz nauczycielu.

Jakkolwiek wieloaspektowość podejmowanej problematyki wymaga przyjęcia rozległej, interdyscyplinarnej perspektywy, to i tak w ostateczności wszystkie podjęte w jej ramach rozważania ogniskują się na języku i jego roli w poznaniu. Zamysłem książki jest zatem ukazanie problematyki związanej z czytaniem osób z uszkodzeniami słuchu w szerokim kontekście zjawisk, których nie można analizować niezależnie od refleksji nad językiem. Niniejsze rozważania z pewnością nie wypełnią istniejącej w literaturze luki, ale też nie to jest ich celem. Mają one bowiem przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że czytanie jest procesem, który nie zaczyna się w momencie, gdy niesłyszące dziecko zaczyna poznawać litery, ale w momencie, gdy przy udziale tego samego języka, w którym zakodowany jest tekst pisany, zaczyna poznawać i interpretować relacje między zjawiskami rzeczywistości, stając się członkiem wspólnoty interpretacyjnej.

© DifinEdukacja w zmieniającym się społeczeństwie / Mirosław J. Szymański. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin SA, 2021.

Sygn. 171433, 171434

Gwałtowna zmiana społeczna jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech naszych czasów. Jej zakres, zasięg i dynamika nie mają odpowiedników we wcześniejszych okresach historii ludzkości. W efekcie jednocześnie pojawiają się pozytywne przemiany warunków i jakości życia ludzi oraz różnorodne zagrożenia ich egzystencji. Wzrasta poczucie zwiększania się szans życiowych, co stymuluje aspiracje, któremu towarzyszą stałe lub okresowe stany napięcia, niepewności, poczucia zwiększonego ryzyka. Edukacja musi dostosować się do wielorakich wyzwań związanych ze zmianą społeczną, a jednocześnie sama powinna być ważnym promotorem zmiany. Prezentowana książka dostarcza wiedzę na temat wyzwań edukacyjnych w zmieniającym się społeczeństwie oraz konieczności szybkiego przygotowania szkół i innych instytucji oświatowych do realizacji zadań związanych z kształceniem i wychowaniem dla przyszłości.

© DifinPedagogika i jej struktury : w dyskursie o nauce naukowości i naukoznawstwie / Barbara Baraniak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171441, 171442

Kluczowym zadaniem tej publikacji jest ukazanie struktur pedagogiki, poznawanie, gromadzenie i systematyzowanie wiedzy pedagogicznej oraz opis dyscyplin naukowego poznania wraz z dziedzinami poznania umysłowego jako podstawa klasyfikowania (systematyzowania) dziedzin wiedzy naukowej i jej badania.

Ten aspekt jest również cenny dla pracowników naukowych, a przystępność zaprezentowanych treści może zachęcić do korzystania z powyższej książki również praktyków i podejmowanych przez nich prób badawczych, a także systematyzacyjnych nad projekcjami naukowymi, i potrzebą ich poznawania poprzez badania.

© DifinPodstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej / Barbara Baraniak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171457, 171458

Książka systematyzuje pedagogikę pracy i osadza ją w nurcie naukowości, artykułując kryteria, które nadają charakter naukowo-teoretyczny pedagogice pracy jako dyscyplinie pedagogicznej. Nauka i jej wymagania wyznaczyły strukturę monografii, którą ujęto w cztery rozdziały. Rozdział pierwszy ukazuje swoistość pedagogiki pracy wpisaną w jej struktury wiedzy z układem pojęciowym, rozdział drugi – metodologii, rozdział trzeci poświęcony został teoriom pedagogiki pracy, zaś czwarty, teoretyczności, dyscyplinarności i instytucjonalizacji tej dyscypliny pedagogicznej.

Przyjęte holistyczne podejście łączy aspekty naukoznawcze z tematyką pedagogiki pracy i czyni monografię cenną pozycją dla środowisk naukowych, a także studentów specjalizujących się w obszarze pedagogiki pracy, ale również przydatną praktykom, w tym nauczycielom aktualnie starającym się o zatrudnienie w odbudowanym szkolnictwie zawodowym, a także doradców zawodowych oraz pracodawców i pracowników różnego szczebla zatrudnienia.

© ImpulsWspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. – Wydanie IV. – Kraków : Impuls, 2021.

Sygn. 171461

Książka jest zbiorem doświadczeń zawodowych i osobistych autorki. Opisuje w niej bowiem swoje doświadczenia, które zdobyła (i nadal zdobywa) jako matka niepełnosprawnego dziecka oraz jako terapeutka dzieci z głębokimi zaburzeniami w rozwoju.

Jest to publikacja niezwykle cenna, gdyż większość książek dostępnych na rynku dotyczy zagadnień teoretycznych. Brakuje natomiast pozycji, która prosto, w zintegrowany sposób przekazywałaby podstawową wiedzę na temat wychowywania i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Niniejsza książka znakomicie wypełnia tę lukę. Zawiera bowiem krótkie wprowadzenie teoretyczne, po którym następuje zasadnicza część książki – proste i czytelne wskazówki, jak pomóc dzieciom nauczyć się wielu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, oraz jasne procedury postępowania zweryfikowane w praktyce, a także postępowanie na wypadek problemów z zastosowaniem wskazanych procedur.

© Adam MarszałekDziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku / Krzysztof Jakubiak, Monika Nawrot-Borowska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

Sygn. 171479, 171480

Autorzy recenzowanej publikacji od wielu lat prowadzą badania nad dzieckiem i różnorakimi aspektami dzieciństwa na ziemiach polskich doby zaborów, głównie drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Posiadają też w tym zakresie obszerny dorobek publikacyjny w postaci monografii, artykułów czy wyborów źródeł – w tym także współautorskich. Książka pt. „Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku” jest bez wątpienia kontynuacją ich dotychczasowych zainteresowań badawczych oraz współpracy naukowej. Zawarte w niej treści odzwierciedlają doskonałą orientację Autorów w zakresie dorobku rodzimych badań nad dzieckiem i dzieciństwem, kierunków możliwych dalszych poszukiwań oraz niezbędnej do ich podejmowania bazy źródłowej. To swoiste kompendium (merytoryczne i metodologiczne) dla wszystkich osób zainteresowanych tą właśnie problematyką.

Z recenzji dr hab. prof. UMK Agnieszki Wałęgi

© Wydaw. Arteterapia w twórczym rozwoju : ćwiczenia, warsztaty, projekty dla dzieci i młodzieży / Wiesław Karolak, Barbara Karolak. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.

Sygn. 171490, 171491

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy to rozważania związane z istotą najprostszej jednostki dydaktycznej i treningowej, jaką są ćwiczenia. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze i opisy realizacji piętnastu przykładowych ćwiczeń.

Drugi rozdział zawiera rozważania związane z istotą większej jednostki dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, jaką są warsztaty. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze zajęć warsztatowych z dokumentacją fotograficzną i opisami.

Trzeci rozdział zawiera rozważania związane z istotą najbardziej rozbudowanej, a zarazem dość skomplikowanej jednostki dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, jaką są projekty. W tym rozdziale – podobnie jak w dwóch poprzednich – prezentowane są scenariusze, opisy wybranych projektów wraz z dokumentacją fotograficzną i opisami.

Książka może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, jak również studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy, prowadząc różne grupy zajęć, poszukują atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.

© Harmonia UniversalisLogopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, Rozwój sprawności językowych : podstawowe problemy logopedyczne / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021.

Sygn. 171402, 171403

Dwutomowa monografia pt. „Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna“ jest bardzo bogatym zbiorem wiedzy logopedycznej (wiedzy rozumianej nowocześnie, czyli w szerokim zakresie, wykraczającym poza wąską działalność logopedyczną).

Tytułowa problematyka monografii pokrywa się z centralnym obszarem pracy logopedy, co czyni recenzowaną pozycję wyjątkowo przydatną w środowisku logopedycznym. Autorzy poszczególnych rozdziałów oparli się przede wszystkim na najnowszych osiągnięciach naukowych z zakresu zaburzeń mowy, a także na aktualnych wynikach działań praktycznych w zakresie terapii różnych zaburzeń mowy, które mogą wystąpić w gronie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

© Difin

Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 171466

Książka jest przeznaczona dla osób, które podchodzą do zawodu terapeuty w sposób plastyczny i kreatywny. Zawiera ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć, będące inspiracją do wzajemnej współpracy podczas prowadzenia terapii, do wymieniania spostrzeżeń i doświadczeń, a w efekcie do tworzenia zindywidualizowanych i skorelowanych ze sobą programów terapii pełnych ćwiczeń, które zapewnią podopiecznym aktywne i ciekawe zajęcia oraz optymalny rozwój.

Porady i ćwiczenia są dla uczniów z:

 • trudnościami w nauce,
 • dysleksją,
 • zespołem Aspergera i autyzmem,
 • afazją,
 • alalią,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • niezakończonym rozwojem mowy,
 • różnymi wadami wymowy.

W serii ukazały się:

 1. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Część 1. Karty pracy. Sygn. 171468 / Cz. 1
 1. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Część 2. Karty pracy. Sygn. 171468 / Cz. 2
 1. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Część 3. Karty pracy. Sygn. 171468 / Cz. 3

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Źródła:

wuj​.pl
difin​.pl
harmonia​.edu​.pl
aspra​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
marszalek​.com​.pl
wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl