Grudniowe nowości na bibliotecznej półce

Grudniowe nowości na bibliotecznej półce

Polecamy książki włączone do księgozbioru biblioteki w ostatnich dniach:

Błyskawiczne przyswajanie umiejętności : naukowe metody zapamiętywania i doskonalenia wiedzy / Peter Hollins ; przekład: Katarzyna Rojek – Gliwice : Onepress, copyright 2022.

Sygn. 171492, 171493

Błyskawiczne zgłębienie umiejętności – to brzmi jak oksymoron. Najczęściej proces nauki ma formę bierną – jak w standardowym środowisku szkolnym. Wymaga czasu i wysiłku, ale nie dogłębnego zrozumienia materiału. Tymczasem przyswajanie wiedzy i nowych umiejętności jest fascynującym procesem: dzięki temu możesz zmienić siebie, swoje otoczenie, a nawet własne życie. Co więcej, we współczesnym świecie dostęp do potrzebnych materiałów i narzędzi jest niezwykle prosty. Jeśli więc chcesz się czegokolwiek nauczyć, musisz się jeszcze dowiedzieć, jak to zrobić, aby osiągać swoje cele i czerpać z tego ogromną satysfakcję!

Ta książka jest szczególnym źródłem wiedzy i naukowo potwierdzonych technik, dzięki którym przekujesz swoje talenty w mistrzowskie umiejętności. Dowiesz się, z jakich czterech etapów składa się cykl przyswajania wiedzy i co robić, aby każdy z nich przebiegał z maksymalną efektywnością. Przekonasz się, co jest ważne w procesie skutecznego przetwarzania informacji i posługiwania się zdolnościami, aby proces nabywania nowej wiedzy postępował szybko i we właściwym, zaplanowanym kierunku. Nauczysz się stawiać sobie realistyczne cele, aktywnie ku nim zmierzać, a potem cieszyć się nowymi umiejętnościami i płynącymi z nich korzyściami!

Oblicza nudy szkolnej / Iga Kazimierczyk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

Sygn. 171503, 171504

Nuda jest zjawiskiem powszechnym w szkołach, jednak dotychczas słabo zbadanym i opisanym. Wynika to częściowo z jego niejednoznaczności i złożoności, częściowo z braku zainteresowania badaczy. Książka Igi Kazimierczyk wypełnia tę lukę, pokazując, że zjawisko nudy zasługuje na uwagę i wymaga reakcji zarówno tych, którzy decydują o systemie edukacji, jak i rodziców i opiekunów. Praca powstała na podstawie analizy setek wywiadów przeprowadzonych z uczniami i nauczycielami. To ważny głos w dyskusji o obecnym stanie polskiego szkolnictwa i potrzebie jego zmian w przyszłości.

Książka ma bardzo spójną i logiczną strukturę, zarówno w części teoretycznej, jak i empirycznej. Napisana jest komunikatywnym językiem. Autorka ukazuje wielowymiarowość tylko pozornie oczywistego zjawiska nudy i wielość jego uwarunkowań.

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM 

Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji „Przestrzeń dla edukacji“, od 15 lat związana z sektorem pozarządowym i organizacjami działającymi w sektorze edukacji. Prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Pedagogicznym UW, a także szkolenia dla nauczycieli. Autorka materiałów edukacyjnych na temat wspierania funkcji wychowawczej szkoły. Nauczycielka mianowana, inicjatorka i koordynatorka kampanii społecznych związanych z edukacją.

Pedagogika przedszkolna z metodyką / Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik. - Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022.

Sygn. 171505, 171506, 171507

Publikacja stanowi wieloaspektowe kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Obszar dociekań naukowych i praktycznych związany jest z takimi kategoriami, jak: dziecko, nauczyciel, środowisko uczenia się oraz wzajemne relacje między nimi. Za punkt wyjścia służy Autorkom przedstawienie genezy i rozwoju pedagogiki przedszkolnej w Polsce, tkwiących w źródłach historycznych, które stały się podstawą współczesnej koncepcji wychowania przedszkolnego oraz osoby nauczyciela przedszkolnego. Wyeksponowane zostały także rozwijane przez lata najważniejsze teorie i strategie, które pozwoliły na sprecyzowanie przedmiotu badań oraz podstawowych celów i zadań pedagogiki przedszkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej. W monografii omówiono też udział polskich pedagogów i psychologów w budowaniu naukowości pedagogiki przedszkolnej.

Przekaz treści został przeprowadzony w kolejnych częściach i rozdziałach z niezwykłą starannością i rzetelnością, a jego rezultaty doprowadziły do refleksji nad możliwymi i niemożliwymi obszarami tworzenia wiedzy profesjonalnej nauczycieli. Wartość dydaktyczną książki podnosi fakt, że każda z jej sześciu części podzielona jest na rozdziały, a każdy z nich wzbogaca literatura przedmiotowa. Przyswojenie treści ułatwiają pytania utrwalające materiał oraz tematy do refleksji. Autorki prezentują tłumaczenia na język angielski najistotniejszych pojęć omawianych w książce, co stanowi cenny walor związany z potrzebą przyswajania przez polskich studentów i nauczycieli pedagogicznych terminów anglojęzycznych. W literaturze specjalistycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej brakuje pozycji ukazujących w tak całościowy sposób teorię i metodykę wychowania przedszkolnego, dlatego publikacja będzie szczególnie przydatna w kształceniu przyszłych nauczycieli przedszkoli.

Z recenzji prof. dr hab. Bożeny Muchackiej

Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej / Joanna Kozielska. – Wydanie I. – Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe, 2021.

Sygn. 171519, 171520

Planowanie ścieżki kształcenia i dokonywanie edukacyjno-zawodowych wyborów stanowi dziś konieczność, przed którą stoi każdy młody człowiek. Przetransformowany rynek pracy, którego oblicze modyfikują postępujące procesy globalizacji, obligują do podejmowania przedsięwzięć mających na celu aktywne wpasowywanie się jednostek w jego rekonstruowane wciąż na nowo oblicze, wymuszając także szereg działań o charakterze przygotowawczym do pełnego w nim uczestnictwa.

Tematyka książki dotyczy obszaru teorii i praktyki pedagogiki, a w szczególności jej subdyscyplin: pedagogiki pracy, a także (w pewnym wymiarze) pedagogiki społecznej. Autorka prowadzi weryfikacje empiryczne, koncentrujące się wokół kategorii związanej z odkrywaniem planów i aspiracji edukacyjno-zawodowych i ich uwarunkowań oraz przyjmowanych strategii konstruowania przyszłości. Szczególna uwaga badaczki skierowana została na dwie grupy respondentów: uczniów szkół podstawowych oraz tych, którzy pierwsze wybory o edukacyjno-zawodowym charakterze mają już za sobą i kształcą się w szkołach branżowych/zawodowych oraz technikach. Uzyskane wyniki badań mogą służyć wzbogaceniu wiedzy o aspiracjach i planach edukacyjno-zawodowych czynionych przez uczniów szkół podstawowych zainteresowanych i niezainteresowanych kształceniem w zawodzie i „zawodowców” – uczniów szkół branżowych (oraz funkcjonujących nadal szkół zawodowych) i techników. Ważnym aspektem opracowania są także opinie i oczekiwania względem procesu szkolnego doradztwa zawodowego, którego zamierzeniem (zdaniem autorki), obok stwarzania przestrzeni do poznawania siebie i świata pracy (z uwzględnieniem ścieżek kształcenia poprzedzających wejście na rynek pracy) są działania sprzyjające optymalizacji zatrudnienia lub/i osiągania (szeroko rozumianych) sukcesów zawodowych (wobec zindywidualizowanego jednostkowo potencjału).

Wyzwania edukacyjne i artystyczne : od inspiracji do kreacji / redakcja naukowa Mariusz Dembiński, Mirosława Ściupider-Młodkowska, Robert Poklek. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022.

Sygn. 171521, 171522

Praca koncentruje się na popularyzacji wiedzy oraz promocji badań własnych poprzez edukacyjno-artystyczną konceptualizację (od inspiracji do kreacji) odnoszoną do osobistych doświadczeń dydaktycznych, naukowych i warsztatowo-artystycznych w kontekście zmieniających się wyzwań edukacyjnych i estetycznych. Rozważania autorów dotyczą konceptualizacyjnego postępowania w takich obszarach integracji pedagogiki i sztuki (estetyki), jak: (1) opisanie własnych działań pedagogicznych, artystycznych lub pedagogiczno-artystycznych, (2) rozpoznanie metodologiczne opracowanych płaszczyzn poznawczo-badawczych, różnicujących i integrujących konceptualizację w pracy artystów i pedagogów, (3) opisanie procesu twórczego w kontekście wyzwań edukacyjnych i artystycznych.

Zrozumienie twórczych procesów własnych działań poznawczych i badawczych, uwspólnianych praktyką pedagogiczną i artystyczną, prowadzi do społecznej i kulturowej refleksji nad sobą, którą wzbogaca się w pracy naukowej poprzez kontakt z „materiałem” badań własnych. W książce znajdziemy przemyślenia odnoszące się do teorii konferencji, myślenia algorytmicznego i receptywnego, fenomenu marzeń po skupieniu, kreacji, mody i edukacji, edukacyjnej funkcji architektury, stylu, awangardowych form relacji wirtualnych, transformacji systemowej, pragmatycznej organizacji sztuki (w) edukacji, kształcenia językowego, kreatywności języka, heurystyki w nauczaniu literatury obcej, kształcenia muzyczno-matematycznego oraz tożsamości wychowania i malowania.

Zajęcia twórcze w szkole. Cz. 2 / Grzegorz Noras. – Warszawa : rozpisani​.pl, copyright © 2021.

Sygn. 168812 / Cz. 2, 168813 / Cz. 2

Zajęcia twórcze w szkole. Cz. 3 / Grzegorz Noras. – Łódź : rozpisani​.pl, 2021.

Sygn. 168812 / Cz. 3, 168813 / Cz. 3

Gotowe scenariusze lekcyjne, mające na celu uczenie dzieci nie poprzez napełnianie umysłu wiedzą, ale przez rozwój inteligencji, ćwiczenia i zadania, które mają na celu rozwój osobisty. Wciąż powtarzam, że chciałbym, by najważniejszym przedmiotem w szkole było CHCENIE. Gdybyśmy potrafili osiągnąć sukces w nauce tego przedmiotu, dalsze nauczanie byłoby już tylko formalnością, nie mówiąc o nieustannej przyjemności z bycia nauczycielem mimo tak niskiego wynagrodzenia. Zajęcia twórcze byłyby obowiązkowe w nauce przedmiotu CHCENIE.

Poszukiwanie nowych sposobów nauczania zawsze było wyzwaniem dla nauczycieli.

Nauczyciel-uczeń w przestrzeniach życia i edukacji – dobre praktyki / redakcja naukowa Anna Borzęcka, Agnieszka Twaróg-Kanus. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

Sygn. 171586, 171587

Nauczyciel – uczeń w przestrzeniach życia i edukacji – dobre praktyki” to zbiór tekstów traktujących o różnych sytuacjach edukacyjnych, w jakich uczestniczą uczniowie w przestrzeni edukacji i poza nią. Oddziaływania nauczycieli, pedagogów jako kreatorów procesów – dobrych działań – są przedmiotem analiz autorów publikacji zajmujących się edukacją, diagnozą i terapią, by zapewnić uczniom najbardziej optymalne warunki wsparcia, rozwoju, edukacji i wychowania.

W monografii wyodrębniono dwie części. Pierwsza, zatytułowana „Nauczyciel i uczeń ważnymi podmiotami w procesie edukacji”, składa się z siedmiu tekstów dotyczących dwóch podmiotów i relacji między nimi – nauczyciela i ucznia.

Druga część monografii – „Praktyki edukacyjno-rozwojowe w przestrzeni życia i edukacji” – składa się z sześciu tekstów nawiązujących do rozwiązań metodycznych i dobrych praktyk edukacyjnych.

Książka jest kierowana do szerokiego grona czytelników: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców lub prawnych opiekunów i studentów kierunków pedagogicznych.

Twoje dziecko w sieci : przewodnik po cyfrowym świecie dla czasami zdezorientowanych rodziców / Agnieszka E. Taper. – Wydanie pierwsze. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2021.

Sygn. 171596, 171597

Internet jest wszędzie – zajrzyj, poznaj wirtualny świat młodych i pytaj o wszystko!

Obowiązkowa lektura dla rodziców dzieci w każdym wieku! Bo wszyscy jesteśmy online.

Codziennie każdy z nas, niezależnie od wieku, spędza wiele czasu w Internecie. Młodzi ludzie dużo szybciej i sprawniej w nim buszują, a my – rodzice, nauczyciele i opiekunowie – potrzebujemy narzędzi, by mądrze im towarzyszyć, dostrzegać ewentualne zagrożenia i szybko działać.

Jak reagować na cyberprzemoc – niezależnie od tego, czy jesteśmy jej świadkami, ofiarami czy… rodzicami jej twórców?

Gdzie szukać dobrych i rzetelnych informacji na temat otaczającego nas świata i w jaki sposób unikać fake newsów?

Jak zadbać o to, by maksymalnie ograniczać dostęp do pornografii, pedofilii, ruchów pro-ana i wszelkich oszustw?

Dzieci i nastolatki bardziej ufają internetowi niż dorosłym i to w sieci szukają informacji na temat otaczającego ich świata. Ten poradnik pomoże choć trochę zmienić tę tendencję. Znajdziesz w nim dużą dawkę wiedzy, wiele ciekawych profili, linków i rad, dzięki którym pokierujesz aktywnością dziecka online.

Minimediacje z dziećmi / Katarzyna Dworaczyk. – Poznań : Klett Polska, 2021.

Sygn. 171598, 171599

Konflikt z dzieckiem może być bolesnym przeżyciem dla każdego dorosłego, a kłótnie między rówieśnikami źródłem frustracji opiekunów i nauczycieli. Minimediacje to metoda konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, która ma zastosowanie w domu, na placu zabaw, w szkole, a nawet w pracy.

Minimediacje to opowieści o tym, jak być częścią rozwiązania konfliktu, a nie jego przyczyną. Książka obejmuje 20 opowiadań, będących wprowadzeniami do ćwiczeń, a także teorię na temat poszczególnych zagadnień. Książka pomaga zrozumieć, na czym polega rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z dziećmi w duchu Porozumienia bez przemocy. Jest kierowana zarówno do rodziców chcących wzmocnić swoją relację z dzieckiem, jak i do nauczycieli, którzy w codziennej pracy ze względu na jej specyfikę wykorzystują rozmaite metody wychowawcze.

Książka zaprasza do własnej wewnętrznej podróży i do towarzyszenia dziecku we wzrastaniu, do budowania świadomości (u siebie i u dziecka), do pokazywania, że zawsze mamy wybór, że możemy dbać o siebie i jednocześnie brać pod uwagę innych. Dowiecie się z niej, dlaczego nie warto łapać cuchnących skarpetek, o co chodzi z przychylnością i wielu, wielu innych rzeczy.

Autorka, Katarzyna Dworaczyk, pokazuje najbardziej aktualne problemy, z którymi się mierzymy, także te związane z pandemią. Mistrzowsko łączy teorię z praktyką; daje wiele konkretnych przykładów sytuacji, rozmów, sposobów szukania rozwiązań. Każda porcja, serwowana w przejrzystych rozdziałach, nadaje się do natychmiastowego stosowania; bez skutków ubocznych.

Jak pokonać wypalenie zawodowe : odzyskaj radość z pracy i rozpal kreatywność / Anselm Grün ; przełożył Ryszard Zajączkowski. – Kraków : Wydawnictwo WAM, © 2021.

Sygn. 171647, 171648

Apatia, ciągłe zmęczenie fizyczne i psychiczne, brak energii… i poczucie dezorientacji, bo dotychczas satysfakcjonująca i lubiana praca nagle stała się koszmarem i pułapką, z której nie sposób się wyrwać. Wypalenie zawodowe, jeszcze niedawno bagatelizowane, urosło do rangi choroby cywilizacyjnej. Problem jest na tyle poważny, że Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała się umieścić ten syndrom w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

W zalewie poradników dających łatwe rozwiązania książka Anselma Grüna wyróżnia się całościowym podejściem do człowieka. Doświadczony psychoterapeuta i współczesny autorytet w dziedzinie psychologii proponuje działania, które pomogą zintegrować umysł, ciało i ducha. Radzi: nie walcz za wszelką cenę o lepszą organizację dnia, a zadbaj o relacje z innymi i przede wszystkim z samym sobą.

Autor nie poprzestaje na teoretycznych poradach, ale podsuwa konkretne rozwiązania – rytuały, które pozwolą odzyskać wewnętrzną równowagę i utraconą satysfakcję.

Kompetencje XXI wieku : kreatywność, komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja / Jérémy Lamri ; [tłumaczenie: Agnieszka Zręda]. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Sygn. 171649, 171650

Autor w ciekawy sposób prezentuje pełną złożoność zjawisk, które obecnie zachodzą w coraz bardziej zautomatyzowanym świecie biznesu: zmian gospodarczych, technologicznych i społecznych, oraz podpowiada, jakie działania można podjąć, aby za tymi zmianami nadążyć i odnaleźć się w nieustannie ewoluującej rzeczywistości. Kluczową rolę Jérémy Lamri przypisuje kształtowaniu nowych kompetencji.

Umiejętności, które gwarantują sukces zawodowy w XXI w., różnią się znacznie od tych, które były pożądane jeszcze niedawno. Podczas gdy profesjonaliści XX w. stosowali tzw. kompetencje rutynowe, ostatnie dwie dekady pokazały, że wzrosło zapotrzebowanie na umiejętności interakcji i analizy.

Pracodawcy cenią obecnie osoby potrafiące się uczyć i adaptować do nowych ról w organizacji, kreatywne i wykazujące inicjatywę. W obliczu szybkości i różnorodności informacji, aby osiągać ponadprzeciętne rezultaty, powinniśmy nauczyć się efektywnej komunikacji oraz sprawnej pracy zespołowej.

Autor nakreśla kierunek działania, który ułatwi zarówno pracownikom, jak i pracodawcom sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Źródła:

onepress​.pl
scholar​.com​.pl
wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
press​.amu​.edu​.pl
marszalek​.com​.pl
klett​.pl
rozpisani​.pl
wydawnictwowam​.pl
wolterskluwer​.pl
profinfo​.pl