Nowości na bibliotecznej półce – październik 2021

Nowości na bibliotecznej półce – październik 2021

Okładka książki pt. "Edukacja kulturalna".© ImpulsEdukacja kulturalna : konteksty podejścia, trudności, potencjały / Sylwia Słowińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2021.

Sygn. 168892, 168893

Książka dotyczy edukacji kulturalnej pojmowanej jako edukacja w kulturze przez kulturę i do kultury. Aktualnie podkreśla się istotną rolę tego rodzaju oddziaływań edukacyjnych ze względu na to, iż służą one nie tylko indywidualnemu rozwojowi człowieka oraz przygotowywaniu go do uczestniczenia w kulturze, lecz także mogą sięgać poza wymiar jednostkowy, odpowiadając na określone potrzeby ponadindywidualne i przyczyniając się do zmiany świata społecznego oraz jego demokratyzacji. Książka opiera się na wynikach badań zrealizowanych w ramach pierwszej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura (2016 – 2018) na terenie województwa lubuskiego. Jej celem jest ukazanie edukacji kulturalnej z perspektywy osób w nią zaangażowanych – edukatorów działających w ramach różnych sektorów: publicznego, prywatnego i non profit; ulokowanych w obszarze oświaty, kultury i na ich styku; pokazanie kim są edukatorzy kulturalni, jak pojmują i realizują edukację kulturalną, jakie są uwarunkowania ich działań, co je ogranicza, a co jest ich potencjałem.

Okładka książki pt. "Robotyka w edukacji w kontekście proksemiki".© Wydaw. Adam MarszałekRobotyka w edukacji w kontekście proksemiki / Tomasz Królikowski, Kazimierz Mikulski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

Sygn. 168922, 168923

Oddajemy w ręce Czytelnika opracowanie książkowe dotyczące nauczania szczególnego programowania, a w zasadzie zastosowania jednego z nowoczesnych środków dydaktycznych, jakim są roboty edukacyjne.

Tytuł „Robotyka w edukacji w kontekście proksemiki“ dotyczy realizacji podstawy programowej informatyki z uwzględnieniem programowania, a szczególnie elementów robotyki w procesie kształcenia kompetencji cyfrowych realizowanym w polskich szkołach w kontekście proksemiki.

(ze wstępu)

Okładka książki pt. "Terapia interdyscyplinarna ".© ImpulsTerapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. – Wydanie I. – Poznań : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 168929, 168930

Terapia interdyscyplinarna to profesjonalne, wielospecjalistyczne, zamierzone i ustrukturyzowane czynności służące wsparciu i stymulowaniu dziecka – ma ona poprawić jakość jego funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Oznacza szereg działań pomocowych, których zamiarem jest holistyczne wspomaganie dziecka, by przekształceniom uległ obraz jego własnej osoby i w autonomiczny sposób mogło ono funkcjonować w przestrzeni życiowej. By ważniejsze stały się […] cechy i umiejętności, dzięki którym jednostka zacznie odnosić sukcesy i zostanie zaakceptowana przez społeczeństwo

[…], by miała ona szansę modyfikacji wartości, tak by były one dostosowane do ograniczeń i predyspozycji, umożliwiały realizowanie się, opanowywanie zastępczych i nowych schematów funkcjonowania oraz rozwijanie umiejętności na miarę swoich możliwości.

By podejmowane działania umacniały wewnętrzny potencjał dziecka, z uwzględnieniem wszystkich jego składowych – metazasobów (poczucia bycia zrozumianym, zaradności i sensowności) oraz zasobów szczegółowych (poznawczych, instrumentalnych, neotycznych), co w aspekcie społecznym ma największe znaczenie, prowadzi bowiem do kształtowania relacji opartych na wzajemności i poszanowaniu indywidualności jednostki. To kompleksowe „interdyscyplinarne zaopatrzenie” dziecka powinno także oznaczać ukierunkowanie działań terapeutycznych na jego rozwój oraz korzystanie z takich strategii i w taki sposób, aby priorytetowe stały się dobro i perspektywiczność jego zamierzeń.

Książka jest skierowana do szerokiego grona czytelników związanych ze środowiskiem naukowym oraz z praktyką pedagogiczną – nauczycieli i specjalistów zajmujących się terapią dziecka, studentów kierunków pedagogicznych, którzy są zainteresowani problematyką interdyscyplinarnej terapii, oraz rodziców dzieci wymagających kompleksowego wsparcia.

Joanna Skibska

Okładka książki pt. "Tutoring drogą do doskonałości akademickiej".© ImpulsTutoring drogą do doskonałości akademickiej : percepcja i implementacja kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014 – 2019 / Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Beata Karpińska-Musiał, Adrianna Sarnat-Ciastko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2020.

Sygn. 168931, 168932

Polecana publikacja przybliża problematykę tutoringu i jego aplikacji w rzeczywistości akademickiej w Polsce i pokazuje kierunki działań dla polityki edukacyjnej, definiując przy okazji rolę uniwersytetu we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej uwarunkowanej przez ekspansję edukacji.

Tekst jest efektem współpracy trzech badaczek z różnych nurtów badań edukacyjnych, dzięki czemu możliwe stało się wieloaspektowe oświetlenie pola problemowego z tutoringiem jako centralną kategorią.

W warstwie merytorycznej opracowanie jest na wysokim poziomie i autorki dowodzą w tym tekście szerokiej wiedzy na temat omawianego problemu…

(Fragment recenzji dr. hab. Piotra Mikiewicza, prof. DSW)

Okładka książki pt. "Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej".© PWNUczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej : nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej / Zenon Gajdzica. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2021.

Sygn. 168936

Inkluzja edukacyjna nie jest nurtem wewnętrznie spójnym, jak wiele innych nurtów kształcenia i wychowania podlega przemianom i rozwarstwieniom. Można przyjąć, że istnieje jednak jej pewne kontinuum rozwojowe. Obrazuje je przejście od inkluzji naturalnej (pozbawionej teoretycznych podstaw naukowych, w praktyce więc opartej na intuicji i wiedzy potocznej) przez inkluzję rekonstrukcyjną (stanowiącą nadbudowę edukacji specjalnej, czerpiącą także wiele z założeń integracji edukacyjnej) po inkluzję dekonstrukcyjną – odrzucającą wiedzę i doświadczenia wypracowane w obszarze pedagogiki specjalnej). Chociaż pełną wartość praktyczną tej ostatniej trudno dziś ocenić, to jednak nie ulega wątpliwości, że stanowi ona kolejny etap ewolucji omawianej formy kształcenia.

Podstawowym celem pracy jest ukazanie wybranych aspektów przemian sytuacji edukacyjnej ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną, przede wszystkim w czasie swoistego przesilenia nurtu naturalnego i rekonstrukcyjnego. Zebrane informacje, chociaż dotyczą przede wszystkim uczniów i ich nauczycieli, ukazują szerszy kontekst przemian kultury szkoły osadzonej w tyglu zróżnicowanych oczekiwań społecznych i wewnętrznych przemian tej instytucji.

Okładka książki pt. "Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu".© ImpulsWspółczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu : teoria, metodyka i praktyka w opinii studentów / Grażyna Genowefa Gajewska. - Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020.

Sygn. 168937, 168938

Przedstawiony w oddawanej w ręce czytelnika książce zbiór analiz porównawczych współczesnych tendencji, problemów, wyzwań w opiece i wychowaniu z pewnością, co trzeba podkreślić, nie wyczerpuje podjętych zagadnień. Ich rozwinięcie stanowić może kolejne naukowe wyzwanie. Niemniej autorka ma nadzieję, że w opracowanym kształcie niniejsza publikacja stanie się inspiracją do dalszych własnych poszukiwań i rozważań na płaszczyźnie poznawczej, a może także metodycznej lub praktycznej… […]

Inspiracją do napisania tej książki były wieloletnie badania i doświadczenia w obrębie teoretycznych i metodycznych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz doświadczenia praktyczne o różnym charakterze. Należą do nich przede wszystkim: kształcenie i dokształcanie pedagogów oraz pracowników socjalnych, skonstruowanie i realizowanie autorskiego programu kształcenia studiów magisterskich II stopnia oraz jego ciągła realizacja od 2003 roku do dnia dzisiejszego.… […]

Książka jest kierowana przede wszystkim do pracowników naukowych zajmujących się problematyką opieki i wychowania, do studentów i doktorantów, głównie kierunków: pedagogika, praca socjalna i nauki o rodzinie, metodyków, praktyków oraz decydentów kreujących przestrzeń opiekuńczo-wychowawczą, podlegającą zarówno oświacie, jak i pomocy społecznej. Opis zjawisk z oczywistych względów w odniesieniach praktycznych jest interdyscyplinarny, obejmuje dziedziny oświaty i pomocy społecznej.

Okładka książki pt. "Łagodna dyscyplina ".© MT BiznesŁagodna dyscyplina / Sarah Ockwell-Smith. – Warszawa : MT Biznes, 2020.

Sygn. 168940, 168941

W jaki sposób szacunek, empatia i mądre wyznaczanie granic pomagają wychowywać uważne, samodzielne i szczęśliwe dzieci.

Sarah Ockwell-Smith obala wiele mitów, które nagromadziły się wokół kar i motywowania dzieci, i proponuje alternatywne, efektywne podejście, u którego podstaw leży szacunek do dziecka. Nie należy jednak mylić go z rozpieszczaniem czy ignorowaniem niepożądanych zachowań – w centrum jej metody leżą zrozumienie i realistyczne oczekiwania względem dzieci, a także właściwe reagowanie na złe zachowanie. Proponowana przez nią łagodna dyscyplina skupia się na nauczaniu i uczeniu się zamiast na karach i nagrodach.

Znakiem rozpoznawczym Sarah Ockwell-Smith jest praktyczne, świeże podejście i skupienie się nie tyle na „filozofii” i teoretyzowaniu, ile na zaradzeniu konkretnym problemom.

Dlatego wśród poruszanych w książce tematów znajdziemy propozycje rozwiązań na:

 • dąsanie się i płacz,
 • agresywne czy niszczycielskie zachowania,
 • niesłuchanie i odmawianie posłuszeństwa,
 • bezczelność i pyskowanie,
 • rywalizację między rodzeństwem,
 • kłamanie,
 • przeklinanie,
 • niską samoocenę i brak pewności siebie.

Łagodna dyscyplina znajdzie zastosowanie w odniesieniu do dzieci w różnym wieku – od raczkujących maluchów po nastolatków. Ta książka to mnóstwo motywacji i zestaw narzędzi do zmiany podejścia na bardziej uważne i współczujące.

Okładka książki pt. "Autobiograficzny wywiad narracyjny"."© Wydaw. Autobiograficzny wywiad narracyjny : metoda, technika, analiza / Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sygn. 168989, 168990

Publikacja jest pierwszą w Polsce monografią metodologiczną, w której ukazano podstawowe zasady prowadzenia autobiograficznego wywiadu narracyjnego oraz jego analizy.

Syntetycznie przedstawione zaplecze teoretyczne metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego tworzy kontekst dla szczegółowo omówionej warstwy aplikacyjnej.

Autorki pokazują, w jaki sposób teoria łączy się z praktyką badawczą, podkreślają wartość analityczną i teoriotwórczą pracy seminaryjnej. Bazując na własnych doświadczeniach badawczych, starają się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z opisywaną problematyką.

Okładka książki pt. "Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy".© ScholarDopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy / Agata Jastrzębowska ; Uniwersytet SWPS. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

Sygn. 169002, 169003

W psychologii wyróżnia się trzy możliwe przyczyny zadowolenia z pracy. Po pierwsze, środowisko. Jeżeli w pracy są jasno postawione cele, systematyczne wsparcie przełożonego i współpracowników, a także poczucie kontroli nad realizowanymi zadaniami – wówczas będziemy czuli się w niej lepiej. Po drugie, człowiek. Jeżeli pracownik posiada przykładowo wyższe kompetencje transferowalne, które dotyczą ogólnych relacji międzyludzkich i organizacji pracy własnej (potocznie nazwane kompetencjami „miękkimi”), to spostrzega swoją pracę bardziej pozytywnie niż pracownik o niskim poziomie tych kompetencji. Po trzecie, dopasowanie, czyli interakcja obu powyższych przyczyn. Twierdzi się, że „nie ma ludzi idealnych, lecz są ludzie idealni dla siebie”. Okazuje się, że analogicznie jest z pracą.

Okładka książki pt. "Społeczeństwo współpracy ".© ScholarSpołeczeństwo współpracy / Dariusz Jemielniak, Aleksandra Przegalińska ; z języka angielskiego przełożył Wojciech Pędzich. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2020.

Sygn. 169040

Wchodzimy w erę usieciowionego indywidualizmu opartego na wysoce kooperatywnym zbiorze ludzi i takim, który nie jest zależny jedynie od wymiarów finansowych. Przyszły rozwój społeczeństwa współpracy najprawdopodobniej uwarunkowany będzie tym, co przyniesie analiza big data, wykorzystanie uczenia maszynowego i rozwój Internetu Rzeczy (Internet of Things). Nadal jednak trzeba się będzie mierzyć z innymi istotnymi wyzwaniami, takimi jak przyszłość zatrudnienia w świecie postępującej automatyzacji, rola państwa w regulacji tych nowych procesów, jak też rosnąca (albo spadająca) chęć ludzi do współpracy, pomagania innym oraz dzielenia się wartościami i zasobami.

Chcemy przedstawić zrównoważony ogląd tytułowego zjawiska pokazujący zarówno pozytywne, jak i negatywne strony istnienia kooperatywnych aspektów nowych technologii. Staramy się zaprezentować coś więcej niż kolejną krytykę społeczeństwa współpracy z perspektywy teorii krytycznej.

Chcemy ponadto sformułować potencjalne przyszłe scenariusze rozwoju cyfrowej współpracy jako zjawiska społecznego. Skupiamy się na poszczególnych społecznościach, których istnienie warunkują technologie współpracy, aby w ten sposób opisać pojawiające się praktyki współdziałania.

Autorzy

Okładka książki pt. "O uzależnieniu prosto i zrozumiale".© DiffinO uzależnieniu prosto i zrozumiale : niezbędnik pacjenta i jego rodziny / Robert Modrzyński. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 169047, 169048

Mało kto z osób kończących terapię zdaje sobie sprawę, że uzależnienie jest chorobą mózgu. Jeszcze mniej wiedzą o tym ich bliscy. Dominuje błędne przekonanie, że uzależnienie dotyczy głównie obszaru psychiki i to, czy uda się wyjść z nałogu, zależy od silnej woli. Książka, będąca efektem wieloletniej pracy terapeutycznej, służy jako zwięzły i praktyczny przewodnik po uzależnieniu. Jest to poradnik adresowany do osób zmagających się z nałogiem i ich rodzin.

Podzielony na sześć rozdziałów, zawiera:

 • opis uzależnienia jako choroby ciała, która jest wynikiem zmian biologicznych zachodzących głównie w mózgu;
 • wyjaśnienie mechanizmów doprowadzających do nałogu, tego, w jaki sposób zmienia się myślenie i przeżywanie emocji u osoby uzależnionej;
 • część praktyczną, czyli najistotniejsze wskazówki pomagające w utrzymaniu abstynencji.

Napisany zrozumiałym językiem, odwołuje się do współczesnej medycyny i neuronauki. Pozwala „odmitologizować” i spojrzeć na uzależnienie w kategorii choroby.

Okładka książki pt. "Na huśtawce emocji".© Wydaw. UJNa huśtawce emocji : jak rozmawiać z bliskim z osobowością borderline / Jerold J. Kreisman ; tłumaczenie Maria Moskal. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2020.

Sygn. 169068, 169069

Jeżeli bliska ci osoba cierpi na zaburzenia osobowości z pogranicza (BPD – Borderline Personality Disorder), w waszych relacjach zapewne nie brakuje napięć. Wahania nastroju, rozpaczliwa potrzeba bliskości przeplatana wybuchami gniewu i atakami werbalnymi – to codzienność. Skrajne reakcje twojego partnera mogą wyprowadzać cię z równowagi i utrudniać porozumienie.

Jerold J. Kreisman, specjalista w zakresie terapii zaburzeń osobowości z pogranicza, w swojej najnowszej książce oferuje narzędzia do prowadzenia efektywnej komunikacji opartej na wsparciu, empatii i prawdzie. Praktyczne porady autora pomogą odpowiednio reagować na żądania i emocje partnera bez zaniedbywania własnych potrzeb. Podpowiedzą też, jak prowadzić rozmowę w atmosferze zrozumienia i szacunku, bez prowokowania napięć i wzajemnych oskarżeń.

Wprowadzenie sformułowanych przez autora zasad komunikacji do codziennych interakcji pomoże zapewnić bliskim poczucie akceptacji i zrozumienia, a przy tym utrzymać wyznaczone granice.

Dzięki tej książce:

 • poznasz prostą i skuteczną technikę komunikacyjną SET-UP;
 • nauczysz się rozpoznawać zbliżające się kryzysy oraz dowiesz się, jak na nie reagować;
 • przyswoisz strategie radzenia sobie z frustracjami, które pojawiają się w waszej relacji;
 • dowiesz się, jak utrzymać rozmowę na właściwych torach i skutecznie porozumieć się z osobą z BPD.

Jeśli pragniesz usprawnić komunikację z bliską ci osobą z BPD i oszczędzić sobie emocjonalnego wyczerpania w przyszłości, trudno będzie ci znaleźć odpowiedniejsze źródło wiedzy.

Jeff Riggenbach, PhD, przewodniczący CBT Institute of Oklahoma

Źródła :

www​.impulsoficyna​.com​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.pwn​.pl
www​.laurum​.pl
www​.wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl